การศึกษาเชื้อราน้ำก่อโรคแยกได้จากไข่ปลาบึก

Publish Year International Journal 2
2012 inนายณรงค์ อาบกิ่ง, exWichukarn Fuangsawat, inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, "Pathogenicity to Mekong Giant catfish Eggs of Water Moulds Isolated in the Laboratory from Mekong Giant Catfish Eggs and Rearing Water", Kasetsart J. (Nat.Sci.), ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 91-97
2011 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, "Sensitivity Comparison of Pathogenic Aquatic Fungal Hyphae to sodium Chloride, Hydrogen Peroxide, Acetic acid and Povidone Iodine", Kasetsart J. (Nat.Sci.), ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 84-89
Publish Year International Conference 3
2014 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, "The isolation and characterization of fungi isolated from infected gills of Mantis Shrimp (Harpiosquilla raphidea)", ICVS 39, 16 - 18 ธันวาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exWarisa Meecharoen, inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, "The morphology of fungi isolated from infected gill of Mantis shrimp (Harpiosquilla raphidea)", ICVS2013, 16 - 18 มกราคม 2013, สมุทรสงคราม ประเทศไทย
2013 exSaran Sawatrangsri, inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, "The qualitative comparison between multiplex PCR and conventional microbiology method to detect Vibriosis in seafood products", ICVS2013, 16 - 18 มกราคม 2013, สมุทรสงคราม ประเทศไทย