จลนศาสตร์และการตกค้างของดีอ๊อกซีนิวาลินอล และซีราลีโนนในไก่

Publish Year International Journal 4
2016 exSasithorn Pralatnet, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exProf. Mario Giorgi, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Susumu Kumagai, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Survey of Deoxynivalenol and Aflatoxin B1 in Instant Noodles and Bread Consumed in Thailand by Using Liquid chromatography–Tandem Mass Spectrometry", Journal of Food Protection, ปีที่ 79, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2016, หน้า 1269-1272
2015 exกวินนาถ บูรณตระกูล , inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Dispositions and tissue residue of zearalenone and its metabolites ?-zearalenol and ?-zearalenol in broilers", Toxicology Reports, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2015, หน้า 351-356
2015 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exBuranatragool, K., exPralatnet, S., inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, "Fate and tissue disposition of deoxynivalenol and zearalenone in broilers", JOURNAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS, ปีที่ 38, กรกฎาคม 2015, หน้า 38-39
2015 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr.Kumagai Susumu, exนางสาวศศิธร ประหลาดเนตร, "The fate and tissue disposition of deoxynivalenol in broiler chickens", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 77, ฉบับที่ 9, กันยายน 2015, หน้า 1151-1155
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวกวินนาถ บูรณตระกูล, exนางสาวศศิธร ประหลาดเนตร, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, "Fate and tissue disposition of deoxynivalenol and zearalenone in broilers", The 13th International Congress of the European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology, 19 - 22 กรกฎาคม 2015, Nantes สาธารณรัฐฝรั่งเศส