การกำจัดโลหะหนักปนเปื้อนในแหล่งน้ำด้วยวิธีทางชีวภาพโดยโฟโตออโตโทรฟิกไซยาโนแบคทีเรีย Synechocystis sp. PCC 6803

Publish Year International Journal 1
2021 exAuthen Promariya, exPirkko Maenpaa, exAran Incharoensakdi, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, "Biosorption of iron(III) from aqueous solution by dried biomass of Synechocystis sp. PCC 6803", Journal of Applied Phycology, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2021, หน้า 2313-2325