โครงการวิจัยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2024

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 0 0 0 0
2024 โครงการ Uncovering and surveillance of emerging Arboviruses and their vectors in Thailand หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การใช้ระบบ AI deep learning เพื่อวินิจฉัยโรคปริทันต์และหินปูนในสุนัข หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียในการลดการเกิดเชื้อดื้อยาด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมีโดยใช้ขั้วเพชรเจือโบรอนและโฟโตเฟอเรดเฟนตัน ร่วมกับกระบวนการสร้างเม็ดตะกอนจากสาหร่ายและแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาในน้ำเสียและตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงพยาบาลสัตว์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนาระบบทำลายฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำด้วยขั้วอิเลคโทรดเพชรเจือโบรอนในกระบวนการไฟฟ้าเคมีร่วมกับโฟโตเฟอเรดเฟนตัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การบำบัดยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำเสียด้วยกระบวนการสร้างเม็ดตะกอนที่มาจากสาหร่ายขนาดเล็กกับแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบสีสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อ Plasmodium knowlesi และสำรวจเชื้อมาลาเรียในลิงแสม (Macaca fascicularis) ที่สามารถติดต่อสู่คนในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ระบาดวิทยาของเชื้อ Plasmodium knowlesi และเชื้อมาลาเรียของลิงอื่น ๆ ในลิงแสม (Macaca fascicularis) ที่สามารถติดต่อสู่คนในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบสีสำหรับการตรวจเชื้อ Plasmodium knowlesi หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0