การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบสีสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อ Plasmodium knowlesi และสำรวจเชื้อมาลาเรียในลิงแสม (Macaca fascicularis) ที่สามารถติดต่อสู่คนในประเทศไทย