โครงการวิจัยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2016

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

4

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 4 12 0 0
2016 ความชุกและชนิดของพันธุกรรมเชื้อ Cryptosporidium spp. ที่สัมพันธ์กับความหลากหลายของสัตว์ฟันแทะในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การหาค่าพลังงานเทอร์โมไดนามิกส์ของโทลาโซลีนด้วยวิธีคอริเรชั่นแก๊สโครมาโทรกราฟี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 โครงการพัฒนาระบบผลิตและกักเก็บพลังงานจากเซลล์ไฟฟ้าเชื้อเพลิงจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 9 0 0
2016 ยีนและรูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิสที่พบในสุกร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
2016 การใช้เอนไซม์ไพรูเวทไคเนสเป็นตัวชี้วัดชีวภาพของเซลล์เม็ดเลือดแดงสุนัขที่ดัดแปลงแอนติเจน: เทคนิคที่รวดเร็วและถูกต้อง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 0 0 0
2016 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องคัดแยกมะขามปนเปื้อนอัตโนมัติด้วยระบบรังสียูวีและการวิเคราะห์ภาพ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาแบบจำลองวัดประสิทธิภาพทางการเกษคร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2016 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมภูมิคุ้มกันจากจุลินทรีย์เพื่อลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0