โครงการวิจัยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2010

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

3

Award

รางวัล ปี 2010

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2010 การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 5S rDNA และความชุกของพยาธิ Trichinella ที่แยกได้จากหนูในจังหวัดน่าน หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 สมบัติการต้านไวรัสของโปรตีนต้านจุลชีพจากกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 ศักยภาพในการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพโดยไซยาโนแบคทีเรีย Spirulina platensis หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 3 9 0 0
2010 การศึกษาเชื้อราก่อโรคในไข่และตัวอ่อนปลาบึก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2010 การพัฒนาอาหารเหยื่อมีชีวิตเสริมคาโรทีนอยด์ที่ได้จากสาหร่ายสไปรูลิน่า หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 ความชุกของแอนติบอดีต่อการติดเชื้อ Neospora caninum ในสุนัขทางภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การหาปริมาณสารกันเสียจำพวกพาราเบนตกค้างในแหล่งน้ำบริเวณชุมชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยเครื่องมือ HPLC หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน VP2 ของเชื้อ canine parvovirus ที่แยกได้จากสุนัขในประเทศไทยในปี 2010 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2010 การลดแอนติเจนของเซลล์เม็ดเลือดแดงสุนัขเพื่อการถ่ายโลหิต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 2 2 0 0
2010 สมบัติการต้านไวรัสของโปรตีนต้านจุลชีพจากกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2010 ศักยภาพในการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพโดยไซยาโนแบคทีเรีย Spirulina platensis หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2010 การศึกษาความชุกของเชื้อ Trypanosoma spp.ในสัตว์ฟันแทะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0