การศึกษาเชื้อราก่อโรคในไข่และตัวอ่อนปลาบึก

Publish Year International Journal 1
2011 exวิชุกานต์ เฟื่องสวัสดิ์, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบความไวของเส้นใยเชื้อราน้ำก่อโรคสัตว์น้ำต่อโซเดียมคลอไรด์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กรดอะซิติก และโพวิโดนไอโอดีน", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ supplement, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 84-89
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, exWichukarn Fuangsawat, "Effects of sodium chloride and acetic acid on Achlya isolated from mekong giant catfish eggs", The 5th Thai mycological conference and annual meeting of Thai Mycological Association (TMA),2010, 7 ธันวาคม 2010
Publish Year National Conference 2
2011 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, exวิชุกานต์ เฟื่องสวัสดิ์, "การยับยั้งการเจริญของสปอร์และการก่อดรคจากเชื้อราน้ำสกุล Achlyaที่แยกจากไข่ปลาบึกด้วยโซเดียมคลอไรด์และกรดอะวิติกในระดับห้องปฎิบัติการ", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 49, 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบความไวของเส้นใยเชื้ราก่อโรคสัตว์น้ำต่อโซเดียมคลอไรด์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กรดอะซิติก และโพวิโดนไอโอดีน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย