การศึกษาความชุกของเชื้อ Trypanosoma spp.ในสัตว์ฟันแทะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  • French ANRBiodiversity grant ANR 07 BDIV 012 CERoPathproject ‘Community Ecology of Rodents and theirPathogens in a Changing Environment’ (www.ceropath.org), the French ANR CP&ES grant ANR 11 CPEL002 BiodivHealthSEA (Local Impacts and Perceptionsof Global Changes: Biodiversity, Health and Zoonosesin Southeast Asia) (www.biodivhealthsea.org), and bythe Thailand International Cooperation Agency(TICA).

  • โครงการเดี่ยว

  • 2553 (2553-2555)

  • inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์

  • inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์