โครงการวิจัยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2013

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

1

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 2 0 0 0
2013 การเปลี่ยนแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงสุนัขด้วยเอนไซม์กลุ่มไกลโคซิเดสสำหรับการถ่ายโลหิต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การตรวจหาความชุกทางโมเลกุลและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Theileria spp. ในโคนมและกระบือปลักในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 1 0 0
2013 การเปรียบเทียบระดับของภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากวัคซีนต่อต้านเห็บโค (KU-VAC1) ในโคพันธุ์พื้นเมือง เปรียบเทียบกับโคสายพันธุ์ตะวันตก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2013 พัฒนาวัคชีนแบบกินจากไบโอฟิล์มของเชื้อ Streptococcus agalactiae ในปลานิล (Oreochromis niloticus L.) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของแคดเมียมและตะกั่วที่พบในแหล่งน้ำกับเนื้อปลา และความเป็นพิษต่อเนื้อปลาจากบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0