โครงการวิจัยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2009

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

2

Award

รางวัล ปี 2009

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2009 การลดปริมาณสารตกค้างจำพวกยาสัตว์ในผลิตภัณฑ์เนื้อหลังจากผ่านขบวนการเก็บการเตรียม และการปรุงอาหาร หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 7 10 0 0
2009 โครงการวิจัยความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของโลหะตะกั่วและแคดเมียมในน้ำนมดิบ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2009 ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของโลหะตะกั่วและโลหะแคดเมียมในน้ำนมดิบ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2009 ความชุกชุมตามฤดูกาลของแมลงวันปรสิตในฟาร์มโคนมในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2009 การตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus จากอาหารที่จำหน่ายภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2009 การคัดแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ไม่ใช้ซัลเฟอร์ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตสารคาโรทีนอยด์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2009 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อโรค Cryptosporidiosis และ Giardiasis จากอุจจาระโคนมในเขตภาคเหนื่อของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 6 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 11 2 0
2009 ชีวนิเวศจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารหมูป่า : การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลกติกที่สร้างเอนไซม์ย่อยอาหารสำหรับใช้เป็นสารเสริมอาหารในสุกร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 11 2 0
2009 ความสามารถในการย่อยและขับถ่ายอาหารแห้งและอาหารเปียกในสุนัข ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0