ชีวนิเวศจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารหมูป่า : การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลกติกที่สร้างเอนไซม์ย่อยอาหารสำหรับใช้เป็นสารเสริมอาหารในสุกร

Publish Year International Conference 8
2012 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ. ดร. จอมขวัญ มีรักษ์, exอ. ดร. อรอนงค์ พริ้งศุลกะ, exดร. สมพร มูลมั่งมี, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exDr. Roger Frutos, "Integrative bacterial bioinformatic in agro-industry and health: screening of lactic acid bacteria producing dietary enzymes for use in domestic pig feed supplement", The Franco-Thai Symposium 2012, 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHiroyuki Inoue, "Effect of heat pretreatment and Acremonium cellulolyticus enzymes on saccharification of cassva pulp", The 3rd Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium (AIST-NIA-TBIA Joint Symposium), 20 - 21 ธันวาคม 2011, อื่นๆ ประเทศไทย
2010 inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, "Primary chicken and porcine intestinal epithelial cell cultures for In Vitro study on adhesion of potential probioticsstrains for animal feeding", International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2010 (ICAAI 2010), 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, เชียงราย ประเทศไทย
2010 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพุทธาพงศ์ ภูมิสมบัติ, exสมพร มูลมั่งมี, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exRoger Frutos, "Identification and Probiotic Attributes of a New Cellulolytic Lactobacillus sp. MWBPC 1-3-1 Isolated from Wild Boar Intestinal Tract", International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010) Food, Health and Trade, 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, เชียงราย ประเทศไทย
2010 inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมพร มูลมั่งมี, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exRoger Frutos, "PCR-DGGE based comparative analysis of Faecal Samples from farmed Wild Boars and Domestic Pigs", International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010) Food, Health and Trade , 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, เชียงราย ประเทศไทย
2009 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอำนาจ ภักดีโต, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exรศ. ดร. สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์, exDr. Kazumi Hiraga, exProf. Dr. Kohei Oda, "Study on Glutamate Decarboxylase Genes in a GABA Producing Lactic Acid Bacterium, Lactobacillus brevis LSF8-13", The 5th Asian Conference on Lactic Acid Bacteria: Microbe in Disease Prevention & Treatment, 1 - 3 กรกฎาคม 2009, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2007 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSomboon Tanasupawa, exSomporn Moonmangmee, exJung-Sook Lee, exKen-Ichiro Suzuki, "Enterococcus camelliae sp. nov., isolated from fermented tea leaves in Thailand", The 11th International Conference on Culture Collections , 7 - 11 ตุลาคม 2007, goslar สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2007 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAmnat Pakdeeto, exSomboon Tanasupawat, "Screening and identification of GABA producing lactic acid bacteria isolated from various sources in Thailand", The 11th International Conference on Culture Collections , 7 - 11 ตุลาคม 2007, goslar สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Publish Year National Conference 3
2010 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, exพุทธาพงศ์ ภูมิสมบัติ, inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมพร มูลมั่งมี , inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exRoger Frutos, "การพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อย่อยเซลลูโลสสายพันธุ์ใหม่ Lactobacillus sp MWBPC 1-3-1 ที่คัดแยกได้จากลำไส้หมูป่า", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Symposium 2010), 26 - 30 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inดร.เอกชาติ พรหมดิเรก, อาจารย์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, "การพิสูจน์เอกลักษณ์ลักษณะของเชื้อ Clostridium sp. จากรอยโรคในลำไส้ของลูกหมูป่าที่ตายอย่างเฉียบพลัน", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Symposium 2010), 26 - 30 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSomboon Tanasupawat, exKazumi Hiraga, exKohei Oda, "GABA producing lactic acid bacteria isolated from fermented foods in Thailand", JSPS-NRCT Core University Program (1998 – 2008) on Development of thermotolerant microbial resources and their applications, 17 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 2
2015 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผงโรยข้าวคลุกสำหรับสุนัขเสริมแคลเซียมอินทรีย์และกาบา ", Kasetsart University, 2015
2014 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ขนมสุนัขเพื่อสุขภาพเสริมคุณค่าสารอาหารจากยีสต์", Kasetsart University, 2014