การคัดแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ไม่ใช้ซัลเฟอร์ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตสารคาโรทีนอยด์