การประยุกต์ใช้เซลล์เพาะเลี้ยงชนิดปฐมภูมิจากเยื่อบุลำไส้เพื่อคัดเลือกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพเป็นสารเสริมชีวภาพสำหรับสัตว์