การพัฒนาเปปไทด์ต้านจุลชีพแอนติไลโปโพลิแซกคาไรด์แฟกเตอร์ (ALF) จากกุ้ง เพื่อใช้เป็นสารเสริมอาหารในการควบคุมโรคตายด่วน (EMS) ในกุ้ง