การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านวิวัฒนาการจีโนม ยีนก่อโรคและยีนดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Enterobacteriaceae ดื้อยาโคลิสตินที่แยกได้จากผู้ป่วยในประเทศไทย

Publish Year International Journal 3
2022 exNattamol Phetburom, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, รองศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuphachai Nuanualsuwan, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Phenotypic and molecular characterization of ?-lactamase and plasmid-mediated quinolone resistance genes in Klebsiella oxytoca isolated from slaughtered pigs in Thailand", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 309-315
2022 inดร.ปาริชาติ บัวโรย, รองศาสตราจารย์, exWongsurawat, T., exJenjaroenpun, P., inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Plasmidome in mcr-1 harboring carbapenem-resistant enterobacterales isolates from human in Thailand", Scientific Reports, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2022
2021 exNattamol Phetburom, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, รองศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYukihiro Akeda, exShigeyuki Hamada, exSuphachai Nuanualsuwan, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Klebsiella pneumoniae Complex Harboring mcr-1, mcr-7, and mcr-8 Isolates from Slaughtered Pigs in Thailand", Microorganisms, ปีที่ 9, ฉบับที่ 12, พฤศจิกายน 2021, หน้า 2436-2436