การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อการทำเกษตรกรรมและการใช้สารกำจัดศัตรูพืชในภาคเหนือของไทย (ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน)