การพัฒนาและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวกับอะพอพโทซิสในลูกหนูทดลองที่แม่ไดรับสารพิษฟูซารินอนเอ็กซ์

Publish Year International Journal 2
2016 inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Fusarenon-X-induced apoptosis in the liver, kidney, and spleen of mice", Journal of Toxicologic Pathology, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2016, หน้า 207-211
2014 inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNakayama, S.M.M., exIkenaka, Y., exIshizuka, M., exBanlunara, W., inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exKumagai, S., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Apoptosis and gene expression in the developing mouse brain of fusarenon-X-treated pregnant mice", Toxicology Letters, ปีที่ 229, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2014, หน้า 292-302
Publish Year National Journal 1
2015 inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สารพิษไตรโคทีซีน : ภัยอันตรายต่อสุขภาพคนและสัตว์", วารสารพิษวิทยาไทย, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 142-151
Publish Year International Conference 2
2016 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Toxicity and Toxicokinetics of Fusarenon-X in Animals", International Symposium of Mycotoxicology 2016 (ISMYCO 2016), 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2016, Tokyo ญี่ปุ่น
2014 inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.วิจิตร บรรลุนารา, exProfessor Susumu Kumagai, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Fusarenon-X induced apoptosis in developing mouse brain from pregnant mice", The 2nd CAS National and International Conference 2014 (CASNIC 2014), 10 ตุลาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย