การประยุกต์ใช้เซลล์เม็ดเลือดแดงรักษาสภาพจากสุนัขเพื่อเป็นวัสดุควบคุมคุณภาพในงานประจำวันสำหรับการประเมินสุขภาพสัตว์

Publish Year National Conference 1
2017 inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, อาจารย์, inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, inนางสาวนิชนันต์ สินส่องแสง, inนางสกุลจิตร วิเชียรโชติ, inนางสาวณัฐ ภู่สันติสัมพันธ์, "Quality Control Materials from Preserved Dog Blood for Routine Analysis by Automated Cell Analyzer", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 27 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย