การศึกษาผลกระทบของน้ำท่วมปี 2554 ที่มีต่อโรคฉี่หนู (Leptospirosis) และโรค Trypanosomoses ในประเทศไทย

Publish Year International Journal 11
2014 exMorand, S, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exSuputtamongkol, Y, exAbdullah, MT, exHuan, TB, "Infectious Diseases and Their Outbreaks in Asia-Pacific: Biodiversity and Its Regulation Loss Matter", PLOS ONE, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2014
2014 exCosson, JF, exPicardeau, M, exMielcarek, M, exTatard, C, exChaval, Y, exSuputtamongkol, Y, exBuchy, P, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exHerbreteau, V, exMorand, S, "Epidemiology of Leptospira Transmitted by Rodents in Southeast Asia", PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES, ปีที่ 8, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2014
2013 exPruvot, M., exKamyingkird, K., exDesquesnes, M., exSarataphan, N., inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "The effect of the DNA preparation method on the sensitivity of PCR for the detection of Trypanosoma evansi in rodents and implications for epidemiological surveillance efforts", Veterinary Parasitology, ปีที่ 191, ฉบับที่ 3-4, มกราคม 2013, หน้า 203-208
2013 exDesquesnes, M., exHolzmuller, P., exLai, D.-H., exDargantes, A., exLun, Z.-R., inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Trypanosoma evansi and surra: A review and perspectives on origin, history, distribution, taxonomy, morphology, hosts, and pathogenic effects", BioMed Research International, ปีที่ 2013, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2013
2013 exC. MILOCCO, exK. Kamyingkird, exM. DESQUESNES, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exV. Herbreteau, exY. Chaval, exB. DOUANGBOUPHA, exS. Morand, "Molecular demonstration of Trypanosoma evansi and Trypanosoma lewisi DNA in wild rodents from Cambodia, Lao PDR and Thailand.", Transbound Emerg Dis., ปีที่ 60, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 17-26
2012 exDesquesnes, M, exKarnyingkird, K, exYangtara, S, exMilocco, C, exRavel, S, exWang, MH, exLun, ZR, exMorand, S, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Specific primers for PCR amplification of the ITS1 (ribosomal DNA) of Trypanosoma lewisi (vol 11, pg 1361, 2011)", INFECTION GENETICS AND EVOLUTION, ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2012, หน้า 1155-1155
2011 exGarcia, H.A., exKamyingkird, K., exRodrigues, A.C., inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exTeixeira, M.M.G., exDesquesnes, M., "High genetic diversity in field isolates of Trypanosoma theileri assessed by analysis of cathepsin L-like sequences disclosed multiple and new genotypes infecting cattle in Thailand", Veterinary Parasitology, ปีที่ 180, ฉบับที่ 3-4, สิงหาคม 2011, หน้า 363-367
2011 exDesquesnes, M., exKamyingkird, K., exVergne, T., exSarataphan, N., exPranee, R., inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "An evaluation of melarsomine hydrochloride efficacy for parasitological cure in experimental infection of dairy cattle with Trypanosoma evansi in Thailand", Parasitology, ปีที่ 138, ฉบับที่ 9, กรกฎาคม 2011, หน้า 1134-1142
2011 exVergne, T, exKamyinkird, K, exDesquesnes, M, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Attempted Transmission of Trypanosoma evansi to Rats and Mice by Direct Ingestion of Contaminated Blood and via Engorged Ticks", ACTA PROTOZOOLOGICA, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2011, หน้า 133-136
2011 exDesquesnes, M, exKarnyingkird, K, exYangtara, S, exMilocco, C, exRavel, S, exWang, MH, exLun, ZR, exMorand, S, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Specific primers for PCR amplification of the ITS1 (ribosomal DNA) of Trypanosoma lewisi", INFECTION GENETICS AND EVOLUTION, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม 2011, หน้า 1361-1367
2010 exPruvot, M, exKamyingkird, K, exDesquesnes, M, exSarataphan, N, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "A comparison of six primer sets for detection of Trypanosoma evansi by polymerase chain reaction in rodents and Thai livestock", VETERINARY PARASITOLOGY, ปีที่ 171, ฉบับที่ 3-4, สิงหาคม 2010, หน้า 185-193