ผลงานสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2009

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

2

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 3
2009 exPunyasompun, S, exHirunlabh, J, inดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์, exZeghmati, B, "Investigation on the application of solar chimney for multi-storey buildings", RENEWABLE ENERGY, ปีที่ 34, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2009, หน้า 2545-2561
2009 inดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์, exAsasutjarit, Chanakan, exCharoenvai, Sarocha, exHirunlabh, Jongjit, "Materials and mechanical properties of pretreated coir-based green composites", COMPOSITES PART B-ENGINEERING , ปีที่ 40, ฉบับที่ 7, ตุลาคม 2009, หน้า 633-637
2009 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVimolsiddhi Horayangkura, exJohn Motloch, "The Spiritual Quality in Facilitating a Transformation towards Integral Sustainability: The Case of Real Estate Development", Manusya : Journal of Humanities, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2009, หน้า 97-115
Publish Year National Journal 3
2009 exภัคพล พสุทิพย์, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่อาศัยในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรด้วยการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ", วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 197-218
2009 exธนพร วงษ์ดนตรี, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ดร.ประเทือง หงสรานากร, "สถานที่ตากอากาศพำนักระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน", วารสารประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, กันยายน 2009, หน้า 89-104
2009 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์", วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 57, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 57-60

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 8
2009 exThapana Bunyapravitra, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Improvement of Bangkok Comprehensive Plan 2006 to Control Urban Sprawl", CDAST International Conference 2009, 23 พฤษภาคม 2009, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2009 inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exอานนท์ พลดงนอก, inดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์, "AN INNOVATIVE PHOTOVOLTAIC SHADING DEVICE FOR TOWNHOUSES IN THAILAND", iNTA-SEGA Conference 2009: Bridging Innovation, Technology and Tradition. An International Joint Event of the 3rd International Tropical Architecture Conference (iNTA) and the 2nd International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA), 2 - 4 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exNarong Vatcharasathien, exVorakamol Boonyayothin, exJongjit Hirunlabh, "WINDOW VENT SET: A SIMPLE SOLUTION TO REDUCE INDOOR TEMPERATURE AND IMPROVE AIR QUALITY", iNTA-SEGA Conference 2009: Bridging Innovation, Technology and Tradition. An International Joint Event of the 3rd International Tropical Architecture Conference (iNTA) and the 2nd International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA), 2 - 4 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์, exดนุชา หลักทอง, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exNarong Vatcharasathien, exVorakamol Boonyayothin, exJongjit Hirunlabh, "CONVERTIBLE SHADING SET FOR GLASS WINDOW", iNTA-SEGA Conference 2009: Bridging Innovation, Technology and Tradition. An International Joint Event of the 3rd International Tropical Architecture Conference (iNTA) and the 2nd International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA), 2 - 4 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exJaran Ratanachotinun, exJongjit Hirunlabh, exNat Kasayapanand, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exSombat Teekasap, inดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์, "A STUDY OF COST AND ECONOMICAL FEASIBLITY FOR ENERGY SAVING HOUSE IN THAILAND", iNTA-SEGA Conference 2009: Bridging Innovation, Technology and Tradition. An International Joint Event of the 3rd International Tropical Architecture Conference (iNTA) and the 2nd International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA), 2 - 4 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exสุริยา คูณสวัสดิกุล, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์, "AN APPROPRIATE GLASS DOUBLE SKIN FA?ADE (DSF)FOR RETROFITTING BUILDINGS IN THAILAND", iNTA-SEGA Conference 2009: Bridging Innovation, Technology and Tradition. An International Joint Event of the 3rd International Tropical Architecture Conference (iNTA) and the 2nd International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA) , 2 - 4 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "เทคโนโลยีวัสดุประสานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้จีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอย", The 3rd JSPS-DOST International Symposium on Environmental Engineering (Symposium on Harmonizing Infrastructure Development with the Environment) , 8 - 9 มีนาคม 2009, เกซอน ซิตี้ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2009 inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, exLuke Yeung, "Workshop: Problem-based learning for sustainable architecture education", iNTA-SEGA 2009, The International Network for Tropical Architecture and Sustainable Energy and Green Architecture, 2 - 4 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร
Publish Year National Conference 5
2009 exSalila Trakulvech, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการใช้ระบบจักรยานสาธารณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exPiyalux Siraprapatham, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การแก้ปัญหาการจราจรติดขัดจากการท่องเที่ยวในกรุงรัตนโกสินทร์", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exTanaporn Wongdontree, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPrathurng Hongsrangon, "Long Stay Resort for the Retired Elders according to the Sufficiency Economy and the Sustainable Architecture Design", RSU Research Conference 2009, 2 เมษายน 2009, ปทุมธานี ประเทศไทย
2009 exกิตติ เติมมธุรพจน์, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Joseph Kedari, "การพัฒนากะลาปาล์มบล็อกน้ำหนักเบาที่มีประสิทธิภาพในการลดความร้อนเข้าสู่อาคาร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 2 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, "การศึกษารูปแบบของอุปกรณ์บังแดดไม้ไผ่ที่เหมาะสมในแง่ของการให้แสงสว่างธรรมชาติและการลดพลังงานไฟฟ้าสำหรับอาคารบ้านพักอาศัย", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 , 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2009, พิษณุโลก ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720162015 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=32&SectionID=05&BudgetYear=2009]