ผลงานสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2019

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

7

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

3

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2019

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2019

Publish Year International Journal 3
2019 inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวพุดตาน จันทรางกูร, อาจารย์, "Effects of urban geometry and green area on thermal condition of urban street canyons in Bangkok", Architectural Science Review, ปีที่ 62, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 35-46
2019 exLuangcharoenrat, C., inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exPeansupap, V., inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, "Factors influencing construction waste generation in building construction: Thailand's perspective", Sustainability (Switzerland), ปีที่ 11, ฉบับที่ 13, กรกฎาคม 2019
2019 exชติพัทธ์ ณะมณี, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Task lighting for Thai older adults: Study of the visual performance of lighting effect characteristics", Gerontechnology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 216-223
Publish Year National Journal 6
2019 inดร.กันติทัต ทับสุวรรณ, อาจารย์, inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิและเสียงรบกวนของระบบหลังคาเขียวบนหลังคาเหล็กรีดลอน", วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์, ปีที่ 68, ฉบับที่ -, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 99-114
2019 exโอ๊ก ศรนิล, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มการระบายอากาศในหอผู้ป่วยรวมด้วยวิธีผสานเพื่อควบคุมการติดเชื้อ", วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 68, ฉบับที่ -, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 55-68
2019 exสุฑาลักษณ์ ตันติวงศ์, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายในต่อศักยภาพการทำงานและความพึงพอใจของคนไทยในอาคารสำนักงาน", วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 131-147
2019 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, exวนารัตน์ กรอิสรานุกูล, exชติพัทธ์ ณะมณี, "วิวภายนอกกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ", วารสารสถาปัตยกรรม ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 2019, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 38-49
2019 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, exวนารัตน์ กรอิสรานุกูล, exนงนาถ จวนแจ้ง, exสมปอง เทียนวันเพ็ญ, exชติพัทธ์ ณะมณี, "วิวภายนอกกับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ", วารสารวิชาการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคาร, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 97-102
2019 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "แสงบาดตาจากแหล่งกำเนิดแสงขนาดเล็กสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย", วาราสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 264-271

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 8
2019 inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exดร. ณัฏรี ศรีดารานนท์, exศ.ดร.โจเซฟ เคดารี, "Concept and Sustainable Solutions for Daylight Applications for Buildings in Tropical Climate", The International Conference on Innovative Applied Energy (IAPE’19), 13 มีนาคม - 14 พฤษภาคม 2019, Oxford สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2019 exอรุณวิชย์ ศรีสด, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exณัฏรี ศรีดารานนท์, "The Natural Light Pipe Inside the Court of Justice Building", The 8th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture : Pathways to Achieve Sustainability, 27 - 28 พฤษภาคม 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
2019 exเชวงศักดิ์ ผิวสุวรรณ์, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exณัฏรี ศรีดารานนท์, "Eco Friendly Wall Materials Produced from Pineapple Fibers and Natural Binder", The 8th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture: Pathways to Achieve Sustainability, 27 - 28 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายรัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "Best Practice on Green Campus - Green building and facilities : KU Green", Asian Sustainable Campus Network (ASCN) Meetings 2019, 12 - 15 มิถุนายน 2019, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
2019 inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, inดร.กันติทัต ทับสุวรรณ, อาจารย์, exเพ็ญศรี แซ่อึ้ง, "Design for Bioelectric System", THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE AND INNOVATION IN ENGINEERING, SCIENCE AND TECHNOLOGY, 21 - 23 มิถุนายน 2019, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
2019 inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกนกอร หั้นเจริญ, exธิติมา ใสโม้, exพัทริดา สระบัว, "Heat Resistant Materials from High Calcium Fly Ash Based Geopolymer", Asian Conference on Civil, Material and Environmental Sciences , 16 - 18 กรกฎาคม 2019, ฮอกไกโด ญี่ปุ่น
2019 inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "Green Urban Planning towards Bangkok Master Plan on Climate Change 2013-2023", The 7th International Network of Tropical Architecture (iNTA) Conference, 5 - 8 ธันวาคม 2019, Brisbane เครือรัฐออสเตรเลีย
2019 inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, "Eco-friendly wall materials produced from forestry wastes and natural binder", The 2nd International Conference on Materials Research and Innovation (2nd ICMARI), 16 ธันวาคม 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 7
2019 exTrodet Sok, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Multiple Curved Light Shelves on Daylighting in University Classrooms", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exBormey Long, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Effects of Ceiling Characteristic of Anidolic Lighting System on Daylighting in an Office Buildings in Thailand", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exลลิตา รัตนประภา, inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความสามารถในการดักจับฝุ่นจากภายนอกอาคารของไม้พุ่ม", 10th Built Environment Research Associates Conference: BERAC2019, 25 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิศรุตม์ ธนสุกาญจน์, "การตรวจสอบรูปทรงและประสิทธิภาพของแผ่นสวนศาสตร์ชีวภาพจากกัญชงคอมโพสิตเพื่อการใช้งานสาหรับห้องประชุม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ แพงแสน วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย
2019 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมครินทร์ กาญจนสุต, "การออกแบบและประยุกต์ใช้เซลล์ไฟฟ้าชีวภาพจากพืช เพื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต่่า", The 2 nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology; SsSci 2019, 8 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนายพัฒนพงศ์ ประมวลสุข, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการกำหนดผังบริเวณและรูปร่างอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ที่ดินของโครงการที่อยู่อาศัยรวม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, 10 - 12 กรกฎาคม 2019, อุดรธานี ประเทศไทย
2019 exผาภูมิ พิมลวิชยากิจ, inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งกังหันลมประกอบอาคารเพื่อสมรรถภาพด้านพลังงาน", 10th Built Environment Research Associates Conference (BERAC 2019), 25 - 30 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720162015 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Patent 7
2019 inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exดร. ณัฏรี ศรีดารานนท์, "Solar Shading Panel for North and South Sides (USA)", Sopa Visitsak and Nattaree Sridaranon, 2019
2019 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, "จานเปล (ออริกามิ)", Kasetsart University, 2019
2019 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exนาย ปรีดา ศรีสุวรรณ์, "กระเป๋า (สัตว์ 1)", Kasetsart University, 2019
2019 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exนาย ปรีดา ศรีสุวรรณ์, "กระเป๋า (สัตว์ 2)", Kasetsart University, 2019
2019 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exนาย ปรีดา ศรีสุวรรณ์, "กระเป๋า (สัตว์ 3)", Kasetsart University, 2019
2019 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exนาย ปรีดา ศรีสุวรรณ์, "กระเป๋า (สัตว์ 4)", Kasetsart University, 2019
2019 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exนาย ปรีดา ศรีสุวรรณ์, "กระเป๋า (สัตว์ 5)", Kasetsart University, 2019
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=32&SectionID=05&BudgetYear=2019]