ผลงานสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2004

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2004

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2004

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2004

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2004

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2004

0

Award

รางวัล ปี 2004

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2004
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2004
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 1
2004 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "Lead Users Concept in Building Design: Its Applicability to Designer Selection in Technologically Innovative Projects", Total Quality Management Magazine, ปีที่ 16, ฉบับที่ 5, กันยายน 2004, หน้า 359-368
Publish Year National Journal 2
2004 inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "การจำลองประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของบ้านพักอาศัยระบบพึ่งพาธรรมชาติด้วยการเลือกใช้วัสดุประกอบอาคารต่าง ๆ กรณีศึกษา: โครงการบ้านเอื้ออาทร", ระแนง, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2004, หน้า 232-245
2004 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "Research-Oriented Design Studio: A Case of Third Year Architecture Students at Kasetsart University", The 6th Council of Deans of Architecture School Conference Proceedings, กันยายน 2004, หน้า 156-163

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2004 inนายเกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน, อาจารย์, "เทคโนโลยีพลังงานทดแทนสำหรับบ้านพักอาศัยในประเทศไทย", งานประชุมทางวิชาการครั้งที่2 , สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์, 21 - 23 พฤษภาคม 2004, Meze สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720162015 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=32&SectionID=05&BudgetYear=2004]