ผลงานสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2016

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

27

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

4

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

Publish Year International Journal 3
2016 exJaran Ratanachotinun, exNat Kasayapananda, exJongjit Hirunlabhb, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exSombat Teekasapd, exJoseph Khedari, "Technical and Economical Assessment of Energy-Saving Roof and Wall Construction in Thailand", Journal of the Chinese Institute of Engineers, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2016
2016 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exApichatyakul, Chanachat, exLerdsivanon, Nattiya, "Model Verification of Thai Historic Masonry Monuments", JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2016
2016 exJaran Ratanachotinun, exNat Kasayapanand, exJongjit Hirunlabh, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, ex Sombat Teekasap, inดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์, "A design and assessment of solar chimney of bioclimatic house wall and roof for construction in the housing market of Thailand", Journal of Building Services Engineering Research and Technology, ปีที่ 37, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2016, หน้า 694-709
Publish Year National Journal 8
2016 exกาศิ งามกมลรัตน์, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "อุปสรรคในการเผยแพร่นวัตกรรมด้านการก่อสร้างในประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 154-168
2016 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการเข้าถึงสถานีระบบขนส่งมวลชนทางราง:บทเรียนจากสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ บ้านทับช้าง กรุงเทพฯ", วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 153-172
2016 inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "BUILDING AND ENVIRONMENTAL DESIGN PART 2", วารสารสถาปัตยกรรมของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2016, หน้า 88-91
2016 inดร.พิทาน ทองศาโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาทักษะการใช้้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 59-66
2016 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, exนาย ศกรา ณะมณี, "อิทธิพลของแสงสว่างภายในอาคารต่อการมองเห็นของผู้สูงอายุชาวไทย", วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 65, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2016, หน้า 55-74
2016 inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "อาคารใช้พลังงานเป็นศูนย์", Journal of Architectural Research and Studies, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016, หน้า 1-30
2016 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, exองอาจ ถาพรภาษี, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการจับฝุ่นละอองของพรรณไม้เลื้อย", วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 175-186
2016 inดร.พิทาน ทองศาโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการรับรู้ระยะและขนาดที่ว่างในงานสถาปัตยกรรมผ่านระบบความจริงเสมือนของนิสิตสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 82-89

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 8
2016 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, inนายBartholomeus Wilhelmus Lambregts, อาจารย์, "PROMOTING CYCLING FOR DAILY MOBILITY IN BANGKOK: CHALLENGES AND WAYS FORWARD", The 7th Asian Conference on Social Sciences (ACSS2016), 12 มิถุนายน 2016, Kobe ญี่ปุ่น
2016 inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "A Study of Height-to-width Ratios and Urban Heat Island Intensity of Bangkok", the 4TH International Conference on Countermeasures to Urban Heat Island (IC2UHI 2016), 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2016, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2016 inนายBartholomeus Wilhelmus Lambregts, อาจารย์, exNIELS BEEREPOOT, "Services Offshoring and Its Development Impacts: Insights from Mumbai and Manila", PRSCO2016 - 14th Pacific Regional Science Conference Organization Summer Institute, 27 - 29 มิถุนายน 2016, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายรัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "Paving the Way to a Green Campus: Kasetsart University", International Workshop on UI Greenmetric 2016, 21 เมษายน 2016, Depok สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2016 exนายอานนท์ อนันต์อาชา, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์, "Thermal Performance of Metalized Film Package Filled with Plastic Straws Insulation", The 5th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA-05), 28 กันยายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "UHI and Thermal Performance of Office Buildings in Bangkok", International High- Performance Built Environment Conference – A Sustainable Built Environment Conference 2016 Series (SBE16), iHBE 2016, 17 - 18 พฤศจิกายน 2016, Sydney เครือรัฐออสเตรเลีย
2016 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exKannika Sorakon, exTananon Nudchanate, exJomkwan Meemano, "Upcycling and Carbon Footprinting for Creative Waste Management and Greenhouse Gas Reduction", The 12th biennial International Conference on Ecobalance (Ecobalance 2016), 3 - 6 ตุลาคม 2016, ญี่ปุ่น
2016 exSupachok Tapananont, exKannika Sorakon, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "Upcycling and cabon footprinting of the SCAPA composite material for innovative solid surface", 6th International Conference on Sustainable Energy and Environment (ICGSI 2016) 1st International Conference of Climate Technology and Innovation (CTI 2016), 28 - 30 พฤศจิกายน 2016
Publish Year National Conference 19
2016 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ. พัฑรา สืบศิริ, exDr. Bart Lambregts, "การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาเส้นทางจักรยานในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ 2016, เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exรมิดา บันดาธารณ์ , inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบสมรรถนะการลดสารอินทรีย์ ระเหยง่ายของไม้ประดับดูดสารพิษ", RSU National Research Conference 2016, 29 เมษายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exเชษฐ์สุดา เกิดเนตร, inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบอุปกรณ์ให้แสงสว่างในอาคารโดยประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้าชีวภาพ", RSU National Research Conference 2016, 29 เมษายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exกาญจนา วรพุฒ, inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกนกอร หั้นเจริญ, exธิติมา ใสโม้, "แผ่นบุผนังจากซังข้าวโพด", นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, 21 - 22 กรกฎาคม 2016, พิษณุโลก ประเทศไทย
2016 exเอกลักษณ์ มณีทิพย์, inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exธิติมา ใสโม้, "อิทธิพลของเปลือกไข่ไก่เผาที่มีผลต่อกาลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์", นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, 21 - 22 กรกฎาคม 2016, พิษณุโลก ประเทศไทย
2016 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายฐาปนา บุณยประวิตร, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบการใช้ที่ดินและอาคารกลุ่มพาณิชยกรรมผสมผสานที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ", “การประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่ 2 ประจำปี 2559” การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วย “การวางผังและการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ”, 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพญ. นงนาถ จวนแจ้ง, exนาย ภคภพ เทวะสิทธิ์, "การส่องสว่างเพื่อความพึงพอใจในการมองเห็นของคนไทยในอาคารพักอาศัย", ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3rd Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่, 24 มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนงนาถ จวนแจ้ง, exนาย ศกรา ณะมณี, "สภาพการส่องสว่างในปัจจุบันในอาคารพักอาศัยของโครงการการเคหะแห่งชาติ", ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3rd Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 24 มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนงนาถ จวนแจ้ง, exนาย ศกรา ณะมณี, "เกณฑ์ค่าความส่องสว่างสำหรับอาคารพักอาศัยจากต่างประเทศและการมองเห็นของคนไทย", ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3rd Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 24 มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 exนางสาว อาจารี อนุสิฏฐกุล, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการออกแบบแสงสว่างภายในอาคารที่พักอาศัยสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคความจำเสื่อม", ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3rd Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 24 มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 exนาย สุธิวัตร ประกอบธรรม, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเทคนิคการใช้แสงธรรมชาติเพื่อการมองเห็นที่เหมาะสมสำหรับห้องพักผู้ป่วยผู้สูงอายุ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559 (RSU National Research Conference 2016) , 29 เมษายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาว ศรัญญา วิเชียรกัลยารัตน์, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาอิทธิพลรูปแบบหลังคาฟันปลาเพื่อการนำแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคารพลศึกษากรณีศึกษาอาคารยิมเนเซียมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าคุณทหารลาดกระบังชุมพร", การประชุมวิชาการระดบั ชาติ มหาวิทยาลยั รังสิต ประจาํ ปี 2559 (RSU National Research Conference 2016), 29 เมษายน 2016, ปทุมธานี ประเทศไทย
2016 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การส่งเสริมการเดินเท้าและการใช้จักรยานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน", การประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย "แนวทางสู่ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย" ครั้งที่ 1, 28 - 29 พฤศจิกายน 2016, นครปฐม ประเทศไทย
2016 exณัฐศรันย์ อุทัยภาณุมาศ , inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้หลังคาไม้ไผ่แบบคว่ำหงายจากภูมิปัญญาท้องถิ่น", เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและงานวิจัยกลไกพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, 14 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exอัญชลิดา กาญจนาธนเกียรติ, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสีและแสงต่อการชี้นำทางในอาคารพักอาศัยของผู้สูงอายุชาวไทย", งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, 24 มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 exปิยะณัฐ กิตติลักขณา, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแผงกันแดดกระจกแบบแผ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แสงธรรมชาติภายในห้องเรียนระดับมหาวิทยาลัย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนา, 11 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exพูลสุข นิยมไทย, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน เพื่อการออกแบบโครงการผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตดินแดง", การประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 22 กรกฎาคม 2016, แม่โจ้ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exวิลาสินี ม่วงเกตุ, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่บางกะเจ้าจังหวัดสมุทรปราการเพื่อกำหนดรูปแบบสาธารณูปโภคสำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน", การประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 22 กรกฎาคม 2016, แม่โจ้ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exอมราภรณ์ วงศ์มา, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณค่าของการปรับปรุงอาคารเก่าให้เป็นบูทีคโฮเทล ด้วยการออกแบบตามแนวคิดการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม และอสังหาริมทรัพย์แบบยั่งยืน", การประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 22 กรกฎาคม 2016, แม่โจ้ เชียงใหม่ ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720162015 >>
Publish Year International Petty Patent 1
2016 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "สูตรผสมแผ่นปูพื้นสำหรับประกับตกแต่งอาคาร", Kasetsart University, 2016

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Patent 1
2016 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "เก้าอี้ (นั่งคู่)", Kasetsart University, 2016
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=32&SectionID=05&BudgetYear=2016]