ผลงานสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2012

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

9

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2012

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 3
2012 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอารยา ศานติสรร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Bart Lambregts, "Measuring Readiness for Sustainable Transformation: An Application of Integral Theory in the Suburbs ofBangkok", Spaces and Flows: An International Conference on Urban and ExtraUrban Studies, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, กันยายน 2012
2012 exApichai Puntasen, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanapon Sreshthaputra, exJoost Siteur, "Challenges associated with replicating successful bioenergy projects in Thailand", Sustainable bioenergy in Asia: Rural development, food prices and climate change, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กันยายน 2012, หน้า 89-96
2012 inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, inนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ, "Factors Influence on Shrinkage of High Calcium Fly Ash Geopolymer Paste", Advanced Materials Research, ปีที่ 610-613, ฉบับที่ 2013, กันยายน - พฤศจิกายน 2012, หน้า 2275-2281
Publish Year National Journal 2
2012 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนของชุมชนในพื้นที่บริเวณคลองโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน", วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/ผังเมือง, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1.2011, กันยายน 2012, หน้า 27-49
2012 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, "คืนพื้นที่สีเขียวบนอาคารให้บ้านและเมือง", วารสารบ้านและเมืองเพื่อการพัฒนาบ้านและเมือง, ปีที่ 4, ฉบับที่ 14, เมษายน - มิถุนายน 2012, หน้า 18-21

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2012 inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exWongsakorn Udompotch, exProf. Dr. Joseph Khedari, "Double Wall System from Bamboo Partitions for Building Heat Reduction", The 3rd International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA-03), 14 - 16 มีนาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exJakkapan Wungpikul, exS. U-Cheul, "Initial Field Investigation of the Use of Phase Change Materials (PCMs) to Reduce Heat Gain for Buildings in Thailand", The 3rd International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA-03), 14 - 16 มีนาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exJaran Ratanachotinun, exJongjit Hiranlabh, exNat Kasayapanand, exSombat Teekasap, exProf. Dr. Joseph Khedari, "Cost-Effectiveness Based on Assessment of Energy Saving Roof and Wall Construction in Thailand", The 3rd International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA-03), 14 - 16 มีนาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, exBart Lambregts, "Saving Bangkok's last green lung by way of urban ecotourism", EURA Conference 2012, 19 - 22 กันยายน 2012, เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
2012 inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, inนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exChindaprasirt, P., "Factors influence on shrinkage of high calcium fly ash geopolymer paste", 2nd International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development, EESD 2012, 12 ตุลาคม 2012
Publish Year National Conference 4
2012 inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exSuriya Koonsawasdikool, exProf. Dr. Joseph Khedari, "Development of An Energy-Efficient Ventilated Window Set (EVWS) for Hot and Humid Climate", The 3rd International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA-03), 14 - 16 มีนาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exSupangkorn Phanomrit, inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, exKreangkrai Sthapornvanich, "ระบบอะควาโพนิกส์แนวตั้ง เพื่อใช้ผลิตอาหารและเป็นแผงบังแดด", สภาพแวดล้อมสุขภาพ Healthy Environment , 19 - 20 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exฑูรทวี มงคลแสงสุรีย์, inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ทางกายภาพและเศรษฐกิจของการทำเกษตรกรรมในเมืองบนพื้นที่สำนักงานเหลือเช่า", สภาพแวดล้อมสุขภาพ Healthy Environment , 19 - 20 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนางสาว ศศวรรณ กิ่งแก้ว, exผศ.ดร. ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาลักษณะของแสงชนิดต่างๆ ที่มีผลต่อการมองเห็นของคนไทย", Built Environment Research Associates Conference, BERAC 4, 2013, 23 พฤษภาคม 2012 - 23 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720162015 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=32&SectionID=05&BudgetYear=2012]