Conference

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49
ชาติ
2 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2009
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01247531 ชื่อวิชา Environmentally Responsive Building Design,1 ม.ค. 2015 - 31 พ.ค. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสถาปัตยกรรมศษสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม : โครงการบรรยายพิเศษ,26 มิ.ย. 2015 - 26 มิ.ย. 2015