Journal

การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์
วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ISSN: 08599092)
15
57
57-60
เมษายน - มิถุนายน 2009
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01246591 ชื่อวิชา Research Methods in Urban & Envi. Planning,1 ก.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01246541 ชื่อวิชา Sustainable Housing & Real Estate Development,1 ส.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2010