ผลงานสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2017

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

5

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

Publish Year International Journal 2
2017 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, inนายBartholomeus Wilhelmus Lambregts, อาจารย์, exรศ. ดร. ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์, "Promoting Cycling with Help of Participatory Mapping on Samui Island,Thailand", SPACES AND FLOWS: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND EXTRAURBAN STUDIES, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, เมษายน 2017, หน้า 15-34
2017 inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "UHI and Thermal Performance of Office Buildings in Bangkok", Procedia Engineering, ปีที่ 180, ฉบับที่ iHBE2016, พฤษภาคม 2017, หน้า 241-251
Publish Year National Journal 3
2017 inดร.พิทาน ทองศาโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาทักษะทางการออกแบบสถาปัตยกรรมดว้ยคอมพิวเตอร์ผ่านการเรียนแบบเสริมแรง จากโครงงานการเรียนรู้จากสภาพจริง", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล., ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 16-24
2017 exนายจักรสิน น้อยไร่ภูมิ, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการพัฒนานวัตกรรมวัสดุอัพไซเคิลในประเทศไทย", Journal of Architectural Research and Studies, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, กันยายน - ตุลาคม 2017, หน้า 47-60
2017 exณัฐรดา บุญถัด, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณ์บังแดด (SC) ด้วยโปรแกรม REVIT & DYNAMO ตามหลักเกณฑ์การคำนวณของกฎหมายพลังงาน (BEC)", วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 61-76

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 7
2017 inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "Grid Connected Photovoltaic System Potentials and Performance in 4University Campuses", World Sustainable Built Environment Conference 2017 Hong Kong, 5 - 7 มิถุนายน 2017, Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2017 inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, exวนารัตน์ กรอิสรานุกูล, exนงนาถ จวนแจ้ง, exภคภพ เทวะสิทธิ์, "Air Conditioning Electricity Use Simulation in Low-Cost Residential Housings after Daylighting Redesign", Passive and Low Energy Architecture 2017 Edinburgh, 3 - 5 กรกฎาคม 2017, เอดินเบอระ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2017 inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "Urban Geometry Design Guidelines for Heat Mitigation and Airflow in Bangkok", Passive Low Energy Architecture (PLEA) 2017, 2 - 5 กรกฎาคม 2017, Edinburgh สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2017 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, exRamida Bandatran, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการลดสารอินทรีย์ระเหยของพืชลดสารพิษ 3 ชนิด", PLEA2017 EDINBOUROUGH, 3 - 5 กรกฎาคม 2017, Edinbourough สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2017 inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "Urban geometry and wind simulation studies for comfort in Bangkok street canyon", Proceedings of World Sustainable Built Environment Conference 2017, 5 - 7 มิถุนายน 2017, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2017 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายBartholomeus Wilhelmus Lambregts, อาจารย์, exผศ. พัฑรา สืบสิริ , "ENHANCING TRANSPORTATION SAFETY FOR CHILDREN IN THAILAND BY INTRODUCING BICYCLE TRAINING GROUNDS", The 22nd International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies (HKSTS), 9 ธันวาคม 2017 - 11 มีนาคม 2018, ฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2017 inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Dr. Liliana O. Beltran , exณัฏรี ศรีดารานนท์, "The Daylight Performance of an Integrated Skylight and Shading Dome for the Tropics", Proceedings of the ISES Solar World Congress 2017 and the SHC 2017, 30 ตุลาคม 2017, Abu Dhabi สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Publish Year National Conference 9
2017 inดร.อรช กระแสอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ก่อ กมลพัฒนะ, อาจารย์, "การส่งเสริมกิจการร้านจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน", การประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5, 3 มีนาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exน.ส. ทวิญา เพ็ญประทุม, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การกำหนดจุดทิ้งของเสียอันตรายจากบ้านพักอาศัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนอยู่รวย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร", Built Environment Research Associates Conference, BERAC8, 2017, 21 กรกฎาคม 2017, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2017 exนิตยา พรมฉายา, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางในการออกแบบแสงสว่างในอุโบสถ : กรณีศึกษา วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 : คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลย, 27 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exขวัญฤทัย อินทรีย์, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาอิทธิพลสีผนังและวิวภายนอกต่อการรักษาผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ", 9 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exเอก ปนาทกุล, inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบหลังคาเขียวที่มีน้ำหนักเบาโดยวิธีให้น้ำใต้ผิว", SEGA 06, 30 - 31 สิงหาคม 2017, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2017 inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.พิทาน ทองศาโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะการคงอยู่ของชุมชนและบ้านเรือนพื้นถิ่นที่มีลักษณะไทยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง: กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา", การประชุมวิชาการระดับชาติ “สถาปัตย์กระบวนทัศน์” และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “สถาปัตย์ปาฐะ” พ.ศ. 2560, 10 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exศิริพร จรรยา, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, "วัสดุบุผนังที่ผลิตจากใยกล้วย", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTNC) ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0, 9 สิงหาคม 2017, นนทบุรี ประเทศไทย
2017 exณวัฒน สุทธิกานต์, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับก่อสร้างโดมทรงกลม", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTNC) ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0, 9 สิงหาคม 2017, นนทบุรี ประเทศไทย
2017 exภาวดี บุญรอดอยู่, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์, "การพัฒนาบ้านพักอาศัยแบบสําเร็จรูป", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ ๖, 22 - 23 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=32&SectionID=05&BudgetYear=2017]