ผลงานสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2018

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

1

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

Publish Year International Journal 2
2018 exShoram, B, exHirunlabh, J, exKasayapanand, N, exAmornkitbamrung, M, exTeekasap, S, inดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์, "Critical analysis of Thailand's past energy policies towards the development of a new energy policy", ENERGY EFFICIENCY, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2018, หน้า 713-732
2018 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exSrisuwanpip, N., exLamai, A., exSorakon, K., exKittipakornkarn, K., "Life cycle assessment of hempstone for green buildings", Chemical Engineering Transactions, ปีที่ 63, สิงหาคม 2018, หน้า 247-252
Publish Year National Journal 8
2018 exณัฏรี ศรีดารานนท์, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร. โจเซฟ เคดารี , "แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารในเขตร้อนชื้น", วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018
2018 exกนกเนตร เพ็ชรทองช่วย, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาและศึกษาคุณสมบัติด้านการรับน้ำหนักของคอนกรีตบล็อกจากฟางข้าว", วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี), ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018
2018 inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคการศึกษาตามมหาวิทยาลัยในอาเซียนต่อความต้องการไฟฟ้า กรณีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารวิชาการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคาร , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2018, หน้า 30-39
2018 exPichitpun Saeeab, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยและอุปสรรคในการเกิดนวัตกรรมวัสดุในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทย", Graduate Research and Innovation for Economic and Social Sustainability , ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018, หน้า 455-466
2018 exพรรณวดี โรจนศิริ, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างของห้องเรียนด้วยหิ้งสะท้อนแสง: กรณีศึกษาอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวทิ ยาลัยราชภัฏพระนคร", วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 46-63
2018 inดร.พิทาน ทองศาโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอาจารย์มนัญชยา เรืองวงศ์โรจน์, "การเปรียบเทียบการสร้างแบบรูปด้านสถาปัตยกรรมไทยเจดีย์ ระหว่างวิธีรังวัดเจดีย์แบบดั้งเดิมกับวิธีระบบแปลงภาพถ่าย", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล., ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 40-46
2018 exดนุพล มากผ่อง, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, "แผ่นผนังภายในจากใบยูคาลิปตัส", วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) , ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 240-262
2018 exนิรันดร์ , inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์, "การพัฒนาฝ้าชายคาระบายอากาศเพื่อลดความร้อนใต้หลังคาบ้านพักอาศัย", วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล., ปีที่ 20, ฉบับที่ 26, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 217-230

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2018 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exSrisuwanpip, N., exLamai, A., exSorakon, K., exKittipakornkarn, K., "Life cycle assessment of hempstone for green buildings", Chemical Engineering Transactions, 1 สิงหาคม 2018
2018 exPattarawat Kaewchuang, inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "EFFECTS OF ORIENTATIONS AND WALL MATERIALS ON INDOOR THERMAL CONDITION: A CASE STUDY OF WELFARE HOUSE FOR MILITARY OFFICERS", The 7th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA 07), 21 - 22 พฤษภาคม 2018, ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exSurapong Chirarattananon, "Impact of Climate Change on Energy Use and CO2 Emission for Residential Buildings in Thailand", The 7th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA-07), 21 - 22 พฤษภาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2018 inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, exSUTALACK TANTIWONG, exNOPNAPA THONGBU, "Energy Savings from Roof and Wall with High Solar Reflectance Paints in Different Building Types under Tropical Climate", Passive and Low Energy Architecture 2018, 10 - 12 ธันวาคม 2018, Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2018 inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "Improving thermal condition of a townhouse through the use of low-cost ventilation system: A case study in Chonburi, Thailand", Passive Low Energy Architecture 2018 (PLEA 2018), 10 - 12 ธันวาคม 2018, ฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
Publish Year National Conference 15
2018 exนายณัฏฐ์ พหุโล , inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารสำนักงานด้วยการลดสารอินทรีย์ระเหยง่ายโดยใช้สวนแนวตั้ง", ประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2561 (URPAS 2018) ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, 27 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนายอรรถกร รังทอง, inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของหลังคาเขียวหรือสวนหลังคาแบบไม่ใช้สอย", ประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2561 (URPAS 2018)ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 27 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนายพัฒนา ศรีอภัย, inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาบล็อกปูพื้นจากต้นกันชงเพื่อคุณสมบัติในการหน่วงน้ำ", การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exพัชรี โตตุ้ม, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงคุณภาพแสงธรรมชาติของห้องปฏิบัติการออกแบบทางสถาปัตยกรรมโดยการใช้หิ้งสะท้อนแสงที่มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน", การประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9, 3 - 4 เมษายน 2018, อ.เมือง ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย
2018 exPichitpun Saeeab, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยและอุปสรรคในการเกิดนวัตดรรมในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทย", The 2nd National Graduate Research Conference ad Creative Innovation Competition, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exพรรณวดี โรจนศิริ, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาอิทธิพลของหิ้งแสงต่อปริมาณความส่องสว่างของห้องเรียน: กรณีศึกษาอาคาารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exเจษสุภา หมั้นทรัพย์, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาอิทธิพลของรูปแบบของระบบควบคุมแสงแอนิโดลิกต่อการใช้แสงธรรมชาติภายในอาคารสำนักงาน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exณัฏฐ์ธมล พุ่มจันทร์, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนารูปแบบระบบแผงกันแดดแบบการนำแสงสว่างเืพื่อการส่องสว่างที่เหมาะสมสำหรับห้องเรียนของโรงเรียนมัธยม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exพิมพ์ชนก ศิริสาลิโภชน์, inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการออกแบบสำนักงานชั่วคราวโครงการก่อสร้างเพื่อการประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา: อาคารสำนักงานชั่วคราวโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ เกียกกาย กรุงเทพฯ", การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2561 (Urban and Regional Planning Academic Symposium, URPAS, 2018), 27 เมษายน 2018, ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exกรณ์ดนัย พรหมจันทร์, inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบช่องเปิดเพื่อการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติสำหรับอาคารเรียนมาตรฐาน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรม ธุรกิจบัณฑิตย์ ครั้งที่ 13, 29 มีนาคม 2018, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exสมมาศ โสภณดิเรกรัตน์, inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบและปรับปรุงช่องเปิดเพื่อพัฒนาระบบการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักร: กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมโรจนะ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรม ธุรกิจบัณฑิตย์ ครั้งที่ 13, 29 มีนาคม 2018, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exเสาวลักษณ์ พ่วงพี, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนารูปแบบระบบฝ้าเพดานนาแสงสว่างที่เหมาะสมต่อการส่องสว่างในอาคารสานักงาน", ประชุมวิชาการระดับชาติประจาปี พ.ศ. 2561 เรื่อง “อุดมศึกษากับความท้าทาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก”, 21 - 22 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exภาณุพันธ์นัดดา ดำนุ้ยราวัฒน์, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาอิทธิพลของสีและแสงต่อความพึงพอใจของผู้ต้องขังในทัณฑสถาน", การประชมุ วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4, 27 เมษายน 2018, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2018 exกอปร เปรมฤทัย, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วัสดุบุผนังภายในจากเส้นใยกัญชงและวัสดุประสานจากธรรมชาติ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 18 กรกฎาคม 2018, ปทุมธานี ประเทศไทย
2018 inนายรัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความผาสุก", การประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561, 25 - 26 ตุลาคม 2018, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=32&SectionID=05&BudgetYear=2018]