Conference

The Improvement of Bangkok Comprehensive Plan 2006 to Control Urban Sprawl
CDAST International Conference 2009
นานาชาติ
23 พฤษภาคม 2009
พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สถาปัตยกรรมและอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แหล่งทุน :บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด ผู้ได้รับทุนจากเทศบาลเมืองเกาะสมุย,1 ส.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013