ผลงานสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2011

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

3

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 5
2011 inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "Topology optimization of reinforced concrete beams by a spread-over reinforcement model with fixed grid mesh", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 95-100
2011 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "Thermal Performance of Biofacade with Natural Ventilation in the Tropical Climate", Procedia Engineering, ปีที่ 21, ฉบับที่ "-", ธันวาคม 2011, หน้า 34-41
2011 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design development of wood-plastic for building louver faรงade", Procedia Engineering, ปีที่ 21, กันยายน 2011, หน้า 147-154
2011 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสลิลา ตระกูลเวช, "APPLICATION OF PUBLIC-USE BIKE SYSTEM IN KASETSART UNIVERSITY, BANGKHEN CAMPUS:RESEARCH AND REALITY", Journal of Society for Transportation and Traffic Study, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2011, หน้า 56-73
2011 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Windows are less glaring when there is a preferred view", Built-Environment-Sri Lanka , ปีที่ 09-10, ฉบับที่ 01-02, มกราคม 2011, หน้า 45-55
Publish Year National Journal 2
2011 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มสมรรถนะในการลดการถ่ายเทความร้อนของแผงกันแดดไม้เลื้อยด้วยการระบายอากาศ", วารสารวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2.2554, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2011, หน้า 38-53
2011 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, "สมรรถนะการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของผนังไม้เลื้อย", Journal of Architectural/Planning Research and Studies. , ปีที่ 7, ฉบับที่ 2010, พฤษภาคม 2011, หน้า 175-190

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 8
2011 exNamboonruang, W., exRawangkul, R., inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, inดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์, "Investigation of properties of low thermal conductivity pozzolanics soil bricks towards sustainable development", 2011 International Conference on Civil Engineering and Building Materials, CEBM 2011, 29 กรกฎาคม 2011
2011 inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, exMojtaba Navvab, "ผลกระทบจากการเลือกใช้ชุดข้อมูลภูมิอากาศที่แตกต่างกันต่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์", The 2011 Annual Architectural Research Centers Consortium Spring Research Conference, 23 เมษายน 2011 - 16 กุมภาพันธ์ 2012, ดีทรอยท์ มิชิแกน สหรัฐอเมริกา
2011 inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, exMojtaba Navvab, "ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อกับสายส่งในกลุ่มอาคารสถาบันขนาดใหญ่", Solar 2011, 20 พฤษภาคม 2011 - 16 กุมภาพันธ์ 2012, รอลี่ห์ นอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา
2011 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอารยา ศานติสรร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Measuring Readiness for Sustainable Transformation: an Application of Integral Theory in the Suburbs of Bangkok", the Spaces and Flows: An International Conference on Urban and ExtraUrban Studies 2011, 17 - 18 พฤศจิกายน 2011, Prato สาธารณรัฐอิตาลี
2011 inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exP. Chindaprasirt, "SYNTHESIS AND PROPERTIES OF HIGH CALCIUM FLY ASH BASED GEOPOLYMER FOR CONCRETE APPLICATIONS", 36th Conference on Our World in Concrete & Structures Singapore, 14 - 16 สิงหาคม 2011, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2011 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, "Bamboo Shading Device: An Alternative Approach for Green Building", PSU – USM International Conference on Humanities and Social Sciences 2011 “Transforming Research for Sustainable Community”, 3 - 4 ตุลาคม 2011, ปัตตานี ประเทศไทย
2011 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, exนางสาว วัลลี เชยชม, "การออกแบบและแก้ไขปรับปรุงการใช้แสงธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำาหรับอาคารเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง: กรณีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554 “การพัฒนาอนาคตชนบทไทย : ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” , 27 - 29 มกราคม 2011, ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 inนายBartholomeus Wilhelmus Lambregts, อาจารย์, "Delivering services in the shadow of giants: Exploring Bangkok’s performance in offshore business process outsourcing", Third Global Conference on Economic Geography 2011, Space, Economy and Environment, 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2011, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 10
2011 exวรวุฒิ มัธยันต์, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Joseph Khedari, "การเพิ่มประสิทธิภาพบล็อกดินดิบด้านการรับแรงด้วยปูนขาวและขี้เถ้าปาล์มน้ำมัน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 2 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exกนกพร จัดเจน, inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, exวิชัย เหล่าพาณิชย์กุล, exรศ.ดร.อรดี สหวัชรินทร์, "การลดอุณหภูมิอากาศภายในอาคารโดยใช้การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์", การประชุมวิชาการประจำปี 2554 Built Environment Research Associates’ Conference, BERAC lI, 2011 , 8 เมษายน 2011, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exกฤตย์ คมขำ, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปณิธาน เต็งยะ, "คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเหนียวอ่อนที่ปรับปรุงคุณภาพโดยจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 ex กฤตย์ คมขำ, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปณิธาน เต็งยะ, "การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนกรุงเทพด้วยจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอารยา ศานติสรร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพร้อมอย่างบูรณาการของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรในการมีส่วนร่วมบำบัดน้ำเสียแบบชีววิถี", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, 2 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนางสาวสุวลักษณ์ นาคยา, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ , 2 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนางสาวกวินทรา ภู่ระหงษ์, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การส่งเสริมการเข้าถึงสถานีรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) โดยการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ ในพื้นที่เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 19 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนางอารยา ศานติสรร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรชีววิถีในการบำบัดน้ำเสียเพื่อลดภาวะโลกร้อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง", การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 CTC 2011 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, 19 สิงหาคม 2011, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2011 exผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, exนาง สุนันต์ อ่วมกระทุ่ม, "การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนํ้ำำพุร้อนธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษานํ้ำำพุร้อนพระร่วง จังหวัดกำำแพงเพชร", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554“การพัฒนาอนาคตชนบทไทย : ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” , 27 - 29 มกราคม 2011, ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 inนายBartholomeus Wilhelmus Lambregts, อาจารย์, "Delivering services in the shadow of giants: exploring Bangkok’s performance in offshore services production", Asian Association on Urban and Regional Studies 3rd International Conference Housing and Planning in Times of Climate Change, 10 - 12 ธันวาคม 2011, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720162015 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=32&SectionID=05&BudgetYear=2011]