ผลงานสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2013

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

31

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

13

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2013

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2013
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 5
2013 inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKorakot Amornworawit, "The Engineering Properties of Kaolinitic Clay and Burning Shell Activated by Alkali Solution", Advanced Materials Research, ปีที่ 608-609, ฉบับที่ 2013, สิงหาคม - ตุลาคม 2013, หน้า 1795-1800
2013 inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "Energy efficient measures for buildings with grid-connected photovoltaic systems located in Bangkok, Thailand", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 361-363, พฤษภาคม 2013, หน้า 224-230
2013 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, "สมรรถนะการป้องกันความร้อนของแผ่นปลูกพืช", Proceedings of the 1st annual International Conference of Architecture and Civil Engineering, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2013, หน้า 546-550
2013 exAnanacha, T., exPuangsombut, W., exHirunlabh, J., inดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์, "Daylighting and thermal performance of Thai Modem Faรงade Wall", , ปีที่ 52, พฤษภาคม 2013, หน้า 271-277
2013 exผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Using 3D visualization to improve public participation in sustainable planning process: Experiences through the creation of Koh Mudsum plan, Thailand", Procedia Social and Behavioral Science, ปีที่ 91, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2013, หน้า 679-690
Publish Year National Journal 4
2013 exสมมาตร ละใบยูโซ๊ะ, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์, exดร.ณรงค์ วัชรเสถียร , "การใช้เทอร์โมอิเลคทริค(TE)ประกอบหลังคาโลหะผลิตกระแสไฟฟ้า", วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล., ปีที่ 16, ฉบับที่ 16, มิถุนายน 2013
2013 exหัสยา สิงห์ศรี, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์, "การพัฒนาคอนกรีตบล็อกประหยัดพลังงานจากขวดน้ำดื่มพลาสติกเหลือใช้ (PET)", วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล., ปีที่ 16, ฉบับที่ 16, มิถุนายน 2013
2013 exเจนจิรา ขุนทอง, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์, "การพัฒนาคอนกรีตบล็อกจากเปลือกหอยนางรมเพื่อการลดความร้อนสำหรับอาคารในประเทศไทย", วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล., ปีที่ 16, ฉบับที่ 16, มิถุนายน 2013
2013 exจักรกฤษณ์ เหลืองเจริญรัตน์, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "เกณฑ์การประเมินอาคารที่ยั่งยืน : ควาเหมือน ความต่าง และค่าความสำคัญที่ให้ต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และพลังงาน", Journal of Architecture/Planning Research and Studies , ปีที่ 10, ฉบับที่ 1.2013, มกราคม - ธันวาคม 2013

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2013 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, "การลดการถ่ายเทความร้อนของแผ่นปลูกพืชบนหลังคา", 1st Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2013), 18 - 19 มีนาคม 2013, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "มาตรการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารที่ติดตั้งระบบผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อกับสายส่งที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย", 2013 3rd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Building Materials, 25 - 26 พฤษภาคม 2013, จี่หนาน มณฑลซานตุง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2013 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Bart Lambregts, "Green Culture as the Driving Force of Green Residential Development in The Suburbs of Bangkok", the Third Asian Conference on Cultural Studies, 26 พฤษภาคม 2013, Osaka ญี่ปุ่น
2013 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, exSalila TRAKULVECH , exSupanita MANCHARERN , "Improving Access to a Mass Transit Station in Suburb of Bangkok", The 10th International Conference of Eastern Asia for Transportation Studies (EASTS2013), 9 - 12 กันยายน 2013, ไทเป ไต้หวัน
2013 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Thai Daylight Glare Index", THE 7th LUXPACIFICA 2013 : CULTURAL LIGHTING, 6 - 8 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, "Lighting for Thai Elderly: An investigation of Visual Performance and Discomfort Glare", THE 7th LUXPACIFICA 2013 : CULTURAL LIGHTING, 6 - 8 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 12
2013 exชัชวาล พันธางกูร, inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, inนายขวัญชัย กาแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคนิคการนำการควบแน่นของน้ำค้างมาใช้เป็นระบบน้ำของสวนหลังคา", สร้างสรรค์ ภูมิปัญญา ก้าวย่าง ยั่งยืน การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ 25 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, 25 มกราคม 2013, ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exพรจณัฐ อุบลฉาย , exผศ. ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความพึงพอใจของชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน", Built Environment Research Associates Conference 4, 2013, 23 พฤษภาคม - 12 กันยายน 2013, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2013 exปิยวรรณ จารุภุมมิก, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การกำหนดเส้นทางที่สั้นที่สุดสำหรับการระงับอัคคีภัยโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : กรณีศึกษาสถานีดับเพลิงดาวคะนอง กรุงเทพมหานคร", Built Environment Research Associates Conference 4, 2013, 23 พฤษภาคม - 12 กันยายน 2013, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2013 exหัสยา สิงห์ศรี, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exProfessor Dr.Joseph Khedari, "การพัฒนาคอนกรีตบล็อกประหยัดพลังงานจากขวดน้ำดื่มพลาสติกเหลือใช้ (PET)", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 29 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exเจนจิรา ขุนทอง, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exProfessor Dr.Joseph Khedari, "การพัฒนาคอนกรีตบล็อกจากเปลือกหอยนางรมเพื่อการลดความร้อนสำหรับอาคารในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 29 มีนาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "การก่อสร้างแบบดินอัด: ทางเลือกสำหรับสถาปัตยกรรมยั่งยืน", การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ”โฮมภูมิ”, 9 - 10 พฤศจิกายน 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน", การสัมมนาวิชาการผังเมืองครั้งที่ 1/2556, 29 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ทางเท้าของผู้สูงอายุในเขตเมือง:ภูมิทัศน์ถนน คุณภาพทางเท้าและพฤติกรรมการเดินของผู้สูงอายุ", การประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 1 (Bike and Walk Forum 1st), 29 - 30 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนางสาว อดิสา วงษ์ชมภู, exดร. ภัทรนันท์ ทักขนนท์, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบอุปกรณ์กระจายแสงท่อนำแสงแนวดิ่ง", Built Environment Research Associates Conference, BERAC 4, 2013, 23 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนาย ประชา หงษ์สุวรรณ, exดร.ศิรเดช สุริต, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "ความแตกต่างของเชื้อชาติและแสงบาดตาจากแสงธรรมชาติ", Built Environment Research Associates Conference, BERAC 4, 2013, 23 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exสุทธิกานต์ ท่วงที, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเส้นทางชมวิวทิวทัศน์กรณีศึกษา ถนนเฉลิมบูรพาชลทิตช่วงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง.", การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (8-10 พฤษภาคม 2556). เชียงใหม่, 8 - 10 พฤษภาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exวรากร ราชธา, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการออกแบบห้องพักผู้ป่วยติดเชื้อวัณโรคที่มีการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ", Built Environment Research Associates Conference, 4 2013, 23 พฤษภาคม 2013, รังสิต ปทุมธานี ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720162015 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=32&SectionID=05&BudgetYear=2013]