Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรและสื่อสารองค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

Education

 • D.Tech.Sc. (Transportation Engineering), Asian Institute of Technology, ไทย, 2550

Expertise Cloud

bicycle routeCampus transport reductionCyclingGovernanceGreen CampusKU bike projectmapNon-motorized transportationPro-cycling policiesPublic-use bike systemSustainable TransportationTransit Oriented Developmentuser needsการขนส่งที่ยั่งยืนการเข้าถึงสถานีระบบขนส่งมวลชนทางรางการใช้จักรยานการใช้ประโยชน์ที่ดินการเดินเท้าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการปรับปรุงเส้นทางการป้องกันอุบัติภัยทางถนนการพัฒนาท้องถิ่นการพัฒนาอย่างยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการมีส่วนร่วมของชุมชนการวางผังเมืองและผังภาคการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม การขนส่งในเมือง การขนส่งแบบไม่ใช้เครื่องยนต์การศึกษาความเหมาะสมการส่งเสริมการใช้จักรยานการส่งเสริมการท่องเที่ยวการสัญจรบริเวณสถานีการสำรวจการอนุรักษ์การออกแบบเกณฑ์อาคารเขียวชุมชนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบทที่อยู่อาศัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD)ปรากฏการณ์เกาะความร้อนปอดสีเขียวเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมาย 3 และ 11ผลกระทบด้านการจราจร ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การยับยั้งการจราจรผลตอบแทนและการเยียวยาผังเมืองผังเมืองรวมผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลกผังเมืองและผังภาคผังแม่บทผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดแผนที่พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่สีเขียวมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยสีเขียวมหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกเมืองเมืองคาร์บอนต่ำเมืองจักรยานไม่ใช้เครื่องยนต์ย่านนวัตกรรมรถทัศนาจรรถไฟชานเมืองระบบขนส่งระบบขนส่งมวลชนระบบขนส่งสาธารณะระบบโครงข่ายไฟฟ้าระบบจราจรระบบจักรยานสาธารณะระบบนิเวศระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(GIS)ระยองรูปแบบการเดินทางวิทยาเขตสีเขียวศูนย์การเรียนรู้ศูนย์ราชการสถานที่สาธารณะสนามฝึกขี่จักรยานสภาวะแวดล้อมสังคมจักรยานสาธารณูปการสาธารณูปโภคสุขภาพที่ดีเส้นทางจักรยานเส้นทางชมวิวทิวทัศน์เส้นทางที่สั้นที่สุดแหล่งท่องเที่ยวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอัคคีภัยอัมพวา Potential Developmentอาคารเขียวอาคารพาณิชยกรรมะบบขนส่งของประเทศ

Interest

การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม การขนส่งในเมือง การขนส่งแบบไม่ใช้เครื่องยนต์

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้องห้องภาควิชานวัตกรรม ชั้น 3 อาคารสถาปัตยกรรม

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก