ผลงานสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2014

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

26

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

16

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2014

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2014

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChanachat Apichatyakul, exNattiya Lerdsivanon, "Model Verification of Thai Historic Monuments", Journal of Performance of Constructed Facilities, American Society of Civil Engineers, ปีที่ 0, ฉบับที่ 0, พฤศจิกายน 2014, หน้า 0-0
2014 exNIELS BEEREPOOT, inนายBartholomeus Wilhelmus Lambregts, อาจารย์, "Competition in online job marketplaces: towards a global labour market for outsourcing services?", Global Networks, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, เมษายน 2014, หน้า 236-255
Publish Year National Journal 10
2014 exพิริยพงษ์ พิเรนทร, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางและจัดทำผังเมือง", วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง, ปีที่ 43, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2014, หน้า 27-34
2014 inดร.พิทาน ทองศาโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.อรศิริ ปาณินท์, "รูปแบบ และองค์ประกอบบ้านเรือนไทยประเพณีภาคกลางที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน", วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล., ปีที่ 16, ฉบับที่ 18, มิถุนายน 2014, หน้า 35-48
2014 exผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, exนางสาว ดารณี คงกลิ่น, "การวางแผนการใช้ที่ดินและความเสี่ยงน้ำท่วมในเขตผังเมืองรวมเมืองพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี", วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง, ปีที่ 43, ฉบับที่ -, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 35-46
2014 inดร.พิทาน ทองศาโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.อรศิริ ปาณินท์, "การศึกษาหารูปแบบสัดส่วน และแนวทางการสร้างสัดส่วนเรือนไทยประเพณีภาคกลางแบบอื่นๆ จากสัดส่วนมาตรฐานของ รองศาสตราจารย์ ฤทัย ใจจงรัก", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 111-118
2014 exบุญชัย พันธุ์ธีรานุรักษ์, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "มูลค่าก่อสร้างของอาคารเขียว", วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล., ปีที่ 16, ฉบับที่ 19, ธันวาคม 2014, หน้า 13-22
2014 exนุกูล กันเกตุ, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการออกแบบเพื่อการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติสำหรับห้องปฏิบัติการเคมีเขียว", วารสารวิชาการและวิจัย มรท.พระนคร, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014, หน้า 64-77
2014 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exดร. ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ, "บทเรียนจากการจัดการของเหลือใช้ในโรงพยาบาลเพื่อนำกลับมาสร้างสรรค์", วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014
2014 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "พิชิตอุปสรรคทางการเงินเพื่อนวัตกรรมด้านพลังงานในงานสถาปัตยกรรม", Academic Journal Faculty of Architecture, Khon Kaen University, ปีที่ 13, ฉบับที่ 13, ตุลาคม 2014, หน้า 69-75
2014 exนายจักรสิน น้อยไร่ภูมิ, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้วัสดุชนิดใหม่ในการสร้างสรรค์สิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น ชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรี", Veridian E-Journal, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014
2014 exภัชราวดี ขุนทอง, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "การระบายอากาศโดยธรรมชาติร่วมกับการใช้มวลอุณหภาพในอาคารพักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังงาน", วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 13, ฉบับที่ -, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 115-124

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 9
2014 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "View and discomfort glare in Thai elderly", PSU–USM-NSTRU International Conference on Humanities and Social Sciences 2014 “Spot of Change for Tomorrow”, 2 - 3 มิถุนายน 2014, ปัตตานี ประเทศไทย
2014 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, exจรุงจิตต์ สุขสวัสดิ์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Sustainable Design: Case Study of a Detached Housing in Bangkok", International Conference on Advances in Civil Engineering for Sustainable Development, 27 - 29 สิงหาคม 2014, โคราช นครราชสีมา ประเทศไทย
2014 inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาว ณัฏรี ศรีดารานนท์, exProf. Dr. Joseph Khedari, "An Optimum Skylight and Shading Device Set", Proceedings of the International Conference, Grand Renewable Energy 2014 (GRE), 27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2014, Tokyo ญี่ปุ่น
2014 inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "Cohousing and The Development of Rating Tools for Sustainable Living in Thailand", World Sustainable Building 2014 (WSB 2014), 28 - 30 ตุลาคม 2014, Barcelona ราชอาณาจักรสเปน
2014 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, "นวัตกรรมเพื่อเกษตรกรรมในเมือง กรณีศึกษา สวนผักบนหลังคา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", International Conference on Vertical Farming and Urban Agriculture 2014, 9 - 10 กันยายน 2014, Nottingham สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2014 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exกนกอร หั้นเจริญ, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Eco-design of Tableware from Palm Fiber Bio-composite", EcoBalance 2014 (The 11th International Conference on EcoBalance) , 27 - 30 ตุลาคม 2014, Tsukuba ญี่ปุ่น
2014 exThuntawee Mongkolsangsuree, inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของการทำเกษตรกรรมในพื้นที่สำนักงานเหลือเช่าในกรุงเทพ ประเทศไทย", Proceeding International conference on vertical farm and urban agriculture 2014, 9 - 10 กันยายน 2014, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2014 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exTananon Nuchanert, "Green Industry Certification Scheme: Experiences from Thailand", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2014 (ICGSI 2014) , 22 - 24 พฤษภาคม 2014, Bangkok ญี่ปุ่น
2014 inนายBartholomeus Wilhelmus Lambregts, อาจารย์, exMarike Bontenbal, "How do different urban development practices condition the potential for building re-silience? A comparative case study of Thailand, Oman and The Netherlands.", Second International Conference on Urbanization and Global Environmental Change, 6 - 8 พฤศจิกายน 2014, Taipei ไต้หวัน
Publish Year National Conference 17
2014 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อเข้าสู่สถานีระบบขนส่งมวลชนแบบราง –กรณีศึกษาสถานีบ้านทับช้าง", การประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 การเดินและจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ในบริบทไทย , 28 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายนุกูลกานต์ เชิงสะอาด, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การระบุจุดเสี่ยงอันตรายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันอุบัติภัยทางถนนในพื้นที่บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ", การประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 การเดินและจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ในบริบทไทย , 28 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายสมภาพ สุวรรณกวีการ, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การส่งเสริมการใช้จักรยานสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด", การประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 การเดินและจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ในบริบทไทย , 28 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายคำชาย พันทวงศ์, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exProfessor Dr. Joseph KHEDARI, "การพัฒนาบล็อกปูนซีเมนต์ขาว ผสมฟางข้าวเสริมไม้ไผ่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายป้องภัย อภิพันธุ์, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exProfessor Dr. Joseph KHEDARI, "การพัฒนาแผ่นกรองแสงจากรกมะขาม", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๕ 5th GRADUATE INTEGRITY : GI 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 20 - 21 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เกณฑ์การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามแนวทางเมืองเขียวของเกาะสมุย", การประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่ 2 ปี 2557, 20 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายนพวุฒิ ไผทรัตน์,, exดร. ศิรเดช สุริต, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางแสงสว่างของหลอดไฟแอลอีดีและหลอดฮาโลเจนที่มีผลต่อการมองเห็นของคนไทย", Built Environment Research Associates Conference (BERAC) ครั้งที่ 5, 23 พฤษภาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exภีสเดช ยุติบรรพ์, exชนิกานต์ ยิ้มประยูร, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการใช้กรอบอาคารที่เหมาะสมต่อการประหยัดพลังงานสำหรับอาคารโรงแรมในพื้นที่เกาะสมุย", การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัย สร้างความรู้สู่อาเซียน, 22 - 23 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนาย ยุทธนา ลายทอง, inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาอิทธิพลของแสงสว่างต่อการเกิดไมเกรน", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 (1st BTAC on Energy and Environment), 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exอธิพร ปรียาวงศากุล, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการดัดแปลงโรงจอดรถอาคารพักอาศัยในโครงการบ้านจัดสรรเพื่อศึกษาการใช้พลังงาน", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 1st Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment (1st BTAC on Energy and Environment) , 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2014, อ.เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exธนาวดี แสงเพชร, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์แบบติดตายโดยใช้กล่องทดสอบ", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 1st Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment (1st BTAC on Energy and Environment) , 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exภัชราวดี ขุนทอง, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "การระบายอากาศโดยธรรมชาติร่วมกับการใช้มวลอุณหภาพในอาคารพักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังพลังงาน", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 1st Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment (1st BTAC on Energy and Environment), 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2014, อ.เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exนันท์ชวิชญ์ ภูมิลำเนา, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการพัฒนารูปแบบการออกแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรพื้นที่สำหรับชุมชนแออัด:กรณีศึกษา โครงการบ้านมัน่ คง ชุมชนสามัคคีร่วมใจ", Built Environment Research Associates Conference, 5 2014, 13 มิถุนายน 2014, รังสิต ปทุมธานี ประเทศไทย
2014 exธิติมา ใสโม้, inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กำลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตจากเถ้าลอยแคลเซียมสูงและหินฝุ่น", การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 10 , 20 - 22 ตุลาคม 2014, เชียงราย ประเทศไทย
2014 exณัฐพร เมาระพงษ์, inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, ex M.Arch, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exศาสตราจารย์ ดร.โจเซฟ เคดารี, "แผ่นดูดซับเสียงจากเปลือกมะขาม", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5, 20 - 21 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exผ่องพรรณ วะชุม, inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, "แผ่นบุผนังภายในที่ผลิตจากขี้เลื่อย", Built Environment Research Associates Conference (BERAC 5), 23 พฤษภาคม 2014, ปทุมธานี ประเทศไทย
2014 exสุกัญญา นิลผาย, inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์, "เปลือกอาคารกรองแสงแดดปรับเปลี่ยนได้จากโครงสร้างรังผึ้ง", Built Environment Research Associates Conference (BERAC 5), 23 พฤษภาคม 2014, ปทุมธานี ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720162015 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=32&SectionID=05&BudgetYear=2014]