ผลงานสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2021

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBartholomeus Wilhelmus Lambregts, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "Bangkok’s Bumpy Road to Sustainable Urban Mobility: Governance Challenges in the Promotion of Cycle-friendliness", Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning, ปีที่ 20, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 1-15
Publish Year National Journal 8
2021 exสมปรารถนา สายสาคเรศ, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในสำนักงาน: กรณีศึกษาอาคารที่มีการปรับปรุงพื้นที่ภายในเพื่อเป็นสำนักงาน", วารสารวิชาการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคาร, ปีที่ 5, ฉบับที่ 5, มกราคม 2021, หน้า 74-91
2021 exพัชรี โตตุ้ม, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการออกแบบหิ้งแสงสำหรับห้องเรียนปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม", วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 50-65
2021 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, exผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, exนางสาวชลิฎา ฉันทสิริวรวัฒน์, "การพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 120-129
2021 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน: กรณีศึกษาเทศบาลนครระยอง", วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 27-46
2021 exนายสุรเชษฐ์ เกษมศิริ, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสบการณ์ในการใช้จักรยานในเมืองขนาดเล็ก กรณีศึกษา เทศบาลเมืองน่าน", วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร , ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 236-251
2021 inดร.กันติทัต ทับสุวรรณ, อาจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กจากควันธูปด้วยพืชในอาคาร", วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 80-94
2021 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, exผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เกณฑ์ความส่องสว่างในอาคารที่พักอาศัยสำหรับคนไทย", วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 48-62
2021 inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, exธนภูมิ อัตตฤทธิ์, "การตรวจสอบแบบจำลองโครงสร้างเจดีย์วัดชิโนรสารามวรวิหาร", วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ , ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 63-79

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 9
2021 exสุรวิทย์ ยวงมณี, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการปรับปรุงอาคารสำนักงานโครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เพื่อการรับรองเป็นอาคารเขียวแต่ละระดับ ตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับอาคารระหว่างใช้งาน", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 19, 5 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exเมย์สิฏา ใจเที่ยง, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิสีของแสงและสีของพื้นผิวห้องต่อการตอบสนองทางอารมณ์ : กรณีศึกษาห้องประเสริฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่59 , 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exภัควันต์ อัจฉริยนนท์, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาอิทธิพลของรูปแบบหิ้งสะท้อนแสงโค้งต่อปริมาณแสงธรรมชาติในร้านขายยา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59 , 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exRado Sy , inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of inclination of multiple curved light shelves on daylighting in university classroom", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exLinza Maa, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "The comparison of anidolic daylighting system characteristic between two transmission glazing of office building", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exเทอดศักดิ์ จุลวาที, inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมมลพิษทางเสียงสาหรับสนามยิงปืนในร่ม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย
2021 exธเนศ วัฒนโสภา, inดร.ณัฏรี ศรีดารานนท์, อาจารย์, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาวัสดุบุผนังลดแรงกระแทกจากน้ำยางธรรมชาติผสมฟางข้าว", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย
2021 exรัชกฤต โพธิจักร, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้แผ่นโปร่งแสงร่วมกับวัสดุสารเรืองแสงเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนและปริมาณแสงจ้าสำหรับช่องแสงอาคาร", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย
2021 exจุไรรัตน์ มีทรัพย์, inดร.ณัฏรี ศรีดารานนท์, อาจารย์, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, "วัสดุบุผนังภายในอาคารจากเปลือกมะพร้าวน้ำหอม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720162015 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=32&SectionID=05&BudgetYear=2021]