Person Image

Administration

Education

  • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.), คณะสถาปัตยกรมมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2541
  • M.Sc. in Built Environment: Light and Lighting, The Bartlett School of Architecture, University College London , สหราชอาณาจักร, 2545
  • Doctor of Philosophy (Architecture), School of Architecture, The University of Sheffield, สหราชอาณาจักร, 2549

Expertise Cloud

bambooDaylightingDiscomfort glareelderlyEnergy ConservationIlluminanceInterestinterior lightingLight shelflightingshading deviceSustainable architectureSustainable planningThai elderlyviewvisual performanceการเคหะแห่งชาติการใช้แสงธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงเชิงสุขภาพการประเมินหลักสูตรการประหยัดพลังงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรมอาคารการมองเห็นคนไทยทางเท้าที่พักอาศัยที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยอัจฉริยะนวัตกรรมอาคารนวัตกรรมอาคารเขียวน้ำท่วมน้ำพุร้อนแนวทางการพัฒนาป้ายโปรแกรม DIALux 4.12ผังเมืองผู?สูงอายุผู้ต้องขังผู้สูงอายุผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นผู้สูงอายุชาวไทยผู้สูงอายุชาวไทยแผงกันแดดแผงกันแดดกระจกแผงกันแดดแบบการนำแสงสว่างฝ้าเพดานฝ้าเพดานนาแสงสว่างพฤติกรรมการเดินภาพที่น่าสนใจภาวสมองเสื่อมภาวะซึมเศร้าภาวะซึมเศร้า: สภาพแวดล้อมภาวะสมองเสื่อมภูมิทัศน์ถนนไมเกรนไม้ไผ่ระบบควบคุมแสงแอนิโดลิกโรคความจำเสื่อมโรคซึมเศร?าวัดไทยวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารวิวภายนอกศักยภาพการมองเห็นศักยภาพในการมองเห็นสถาปัตยกรรมสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมภายในสมองเสื่อมสมุทรปราการสวนสาธารณะสานักงานสำนักงานสีสีของผนังสีตาสุขภาพสุราษฎร์ธานีแสงแสง สภาพแวดล้อมภายใน ผู้สูงอายุ ห้องพักผู้ป่วย การฟื้นฟูอาการป่วยแสงธรรมชาติแสงบาดตาแสงประดิษฐ์แสงและการส่องสว่างแสงสว่างแสงสว่างภายในอาคารหมู่บ้านผู้สูงอายุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลังคาฟันปลาห้องพักผู้ป่วยห้องเรียนห้องเรียนปฏิบัติการออกแบบหิ้งสะท้อนแสงหิ้งแสงออกแบบแสงสว่างอาคารอาคารจำหน่ายสินค้าอาคารประหยัดพลังงานอาคารพลศึกษาอาคารพักอาศัย

Interest

แสงและการส่องสว่าง, การออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ, การออกแบบอาคารเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, นวัตกรรมอาคาร, อาคารประหยัดพลังงาน

Administrative Profile


Resource


งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 59 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 42 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)