ผลงานสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2010

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

1

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year National Journal 2
2010 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, "การใช้พืชพรรณประกอบอาคารเพื่อมนุษย์และสภาพแวดล้อม", วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์, ปีที่ 16, ฉบับที่ 60, มีนาคม 2010, หน้า 58-64
2010 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เมืองแห่งการอนุรักษ์ระบบนิเวศ", วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์, ปีที่ 16, ฉบับที่ 63, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 79-84

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2010 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thailand And The World Movement Of Green Building: In Defining Green Real Estate Business Opportunities And Trends Toward A Low-Carbon Economy", The 15th International Research Symposium on “Advancement Of Construction Management And Real Estate : Towards Sustainable Development Of International Metropolis”, organized by Iskandar Malaysia UTM Research Centre (IMREC) in collaboration with The Chinese Research Institute of Construction Management (CRIOCM), 7 - 8 สิงหาคม 2010, Johor Bharu มาเลเซีย
2010 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสลิลา ตระกูลเวช, "APPLICATION OF PUBLIC-USE BIKE SYSTEM IN KASETSART UNIVERSITY, BANGKHEN CAMPUS: RESEARCH AND REALITY", The First International Conference of Thai Society for Transportation & Traffic Studies 2010 (TSTS 2010) , 22 - 23 มกราคม 2010, ภูเก็ต ประเทศไทย
2010 exKumpeerapun, T., exHirunlabh, J., inดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์, exScherrer, H., exKosalathip, V., exPhangream, W., exLimsuwan, P., "Preparation of nanostructures thermoelectric materials using PLA technique", INEC 2010 - 2010 3rd International Nanoelectronics Conference, Proceedings, 3 - 8 มกราคม 2010
2010 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, "The Development of Characteristics of Bamboo Shading Device for Energy Saving Climate Change and Energy", THE 16th Annual International Sustainable Development Research Conference 2010, 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2010, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
Publish Year National Conference 4
2010 exฐาปนา บุณยประวิตร, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 เพื่อหยุดยั้งการกระจัดกระจายของเมือง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thailand and the World Movement of Green Building", Tentative programme of the Franco-Thai seminar on “Fostering economic growth through low carbon initiatives in Thailand, 26 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exศรีสุดา ภู่แย้ม, inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ของแผงกันแดดไม้เลื้อยโดยใช้การประมวลภาพ", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7 , 7 - 8 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสุดานันท์ จันทนป, inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "การศึกษารูปแบบและวัสดุสำหรับใช้เป็นโครงยึดเกาะแผงไม้เลื้อย", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7, 7 - 8 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720162015 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=32&SectionID=05&BudgetYear=2010]