ผลงานสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2005

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

1

Award

รางวัล ปี 2005

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 1
2005 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, exProfessor Peter Tregenza, "Discomfort glare from interesting images", Lighting Research and Technology, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2005, หน้า 329-341
Publish Year National Journal 1
2005 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, "Designing for Sustainable Community Development: An Expansion of Kasetsart University Campus in Soi Paholyothin 45", Ranaeng vol.4 The Architecture Journal, Faculty of Architecture, Kasetsart University., ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2005, หน้า 0-0

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2005 inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "การจำลองประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของบ้านพักอาศัยระบบพึ่งพาธรรมชาติด้วยการเลือกใช้วัสดุประกอบอาคารต่าง ๆ กรณีศึกษา: โครงการบ้านเอื้ออาทร", The 2005 World Sustainable Building Conference, 27 - 29 กันยายน 2005, โตเกียว ญี่ปุ่น
2005 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, inนายรัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "The Application of Recycle Material and Climatic Concern for Low- income Housing Project, Thailand", World Sustainable Building Conference 2005, Tokyo, Japan., 27 กันยายน 2005 - 29 กันยายน 2006, Tokyo ญี่ปุ่น
2005 inนายเกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน, อาจารย์, "Modelisation des transferts thermiques et de l’eclairage naturel dans un habitat adapte au climat tropical", VII eme Colloque Interuniversitaire Franco-Quebecois sur la Thermique des Systemes, Saint-Malo, 23 - 25 พฤษภาคม 2005, Saint-Malo สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2005 inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, "Sustainable tourism: a tool to sustain local identity Northern hilltribe villages, Chiang Mai, Thailand", Symposium BMB on Identity and globalization: design for the city, 7 - 9 เมษายน 2005, Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส
Publish Year National Conference 1
2005 inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้", การประชุมสาระศาสตร์: การประชุมวิชาการว่าด้วยการออกแบบ, สถาปัตยกรรม และศาสตร์เกี่ยวเนื่อง ครั้งที่ 9, 20 - 21 ตุลาคม 2005, กรุงเทพมหานคร

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720162015 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=32&SectionID=05&BudgetYear=2005]