ผลงานสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2020

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2020

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2020

Publish Year International Journal 3
2020 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Lighting to Enhance Wayfinding for Thai Eldery Adults in Nursing Homes", Journal of Daylighting, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 25-36
2020 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "An Investigation of a Modified Formula of Daylight Glare and Limiting Daylight Glare Indices in the Thai Elderly", Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning, ปีที่ 18, ฉบับที่ -, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 83-96
2020 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Recommended Illuminance Levels for The Thai Elderly", Suranaree Journal of Science and Technology, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, หน้า 1-10
Publish Year National Journal 3
2020 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายในห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชนต่อการมองเห็นและการฟื้นฟูของผู้สูงอายุชาวไทย", เจ-ดี : วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 44-73
2020 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาคารเขียว", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 103-114
2020 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, inดร.กันติทัต ทับสุวรรณ, อาจารย์, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการสร้างบ้านพึ่งพาตนเองกรณีศึกษากรุงเทพมหานคร", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 42-52

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2020 inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "PM2.5 reduction performance of LEED certified buildings in Thailand", World Sustainable Built Environment Online Conference 2020, 2 - 4 พฤศจิกายน 2020, Gothenburg ราชอาณาจักรสวีเดน
2020 inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "POST-COVID-19 SUSTAINABLE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO", SMART (Seminar on Architecture Research and Technology) #5, 12 - 13 ตุลาคม 2020, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, exPHARPOOM PIMOLVICHAYAKIT, "CFD Analysis for Appropriate Positions of Wind Turbines on Tall Building in an Urban Environment", 35th PLEA Conference on Passive and Low Energy Architecture, 1 - 3 กันยายน 2020, A Coruna ราชอาณาจักรสเปน
Publish Year National Conference 1
2020 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, exวนารัตน์ กรอิสรานุกูล, exชติพัทธ์ ณะมณี, inนายรัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมการใช้อาคาร อุปสรรค และข้อจํากัดทางกายภาพของทีพักอาศัยของผู้สงอายุภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720162015 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=32&SectionID=05&BudgetYear=2020]