Journal

Article
แนวทางการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในสำนักงาน: กรณีศึกษาอาคารที่มีการปรับปรุงพื้นที่ภายในเพื่อเป็นสำนักงาน
Journal
วารสารวิชาการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคาร (ISSN: 26300796)
Volume
5
Issue
5
Year
มกราคม 2021
Page
74-91
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-