Conference

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554 “การพัฒนาอนาคตชนบทไทย : ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”
นานาชาติ
27 - 29 มกราคม 2011
ขอนแก่น ประเทศไทย
-