Conference

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554“การพัฒนาอนาคตชนบทไทย : ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”
ชาติ
27 - 29 มกราคม 2011
ขอนแก่น ประเทศไทย
-