Journal

การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่อาศัยในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรด้วยการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ (ISSN: 08574677)
20
2
197-218
มกราคม - มิถุนายน 2009
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01246541 ชื่อวิชา Sustainable Housing & Real Estate Development,26 ก.ย. 2012 - 26 ก.ย. 2012