Search Result of "เมล็ดพันธุ์ข้าว"

About 108 results
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

ผลงานจัยประเภทรางวัลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องอบแห้งเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับชุมชน (2018)

นักวิจัย:Imgนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

เครื่องอบแห้งเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับชุมชน (2019)

นักวิจัย:Imgนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ระบบเมล็ดพันธุ์ข้าวในประเทศไทย (2018)

ผู้แต่ง:ImgDr.Orachos Napasintuwong, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การอบแห้งเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเครื่องอบแบบงวดหมุนเวียน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายนัฐนัน สวนทรัพย์

แหล่งทุน:ภาคเอกชน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การกระจายของเชื้อสาเหตุของโรคของเมล็ดพันธุ์ข้าวในกระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อผลที่มีต่อความงอกของเมล็ด (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgศศิวิมล ลักษณพิสุทธิ์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวบนพื้นฐานอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอรัญ ประกอบสัญท์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

การเพิ่มศักยภาพเครื่องอบแห้งเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับชุมชน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
123456