การวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวบนพื้นฐานอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง

  • กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561

  • inนายอรัญ ประกอบสัญท์

  • inนายอรัญ ประกอบสัญท์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี