Conference

Article
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับนาแห้ง ในจังหวัดสุรินทร์
Conference
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 (ISBN: 9786169209768)
Class
ชาติ
Date
20 - 21 กรกฎาคม 2019
Location
ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-