การอบแห้งเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเครื่องอบแบบงวดหมุนเวียน

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์, exนัฐนัน สวนทรัพย์, "ผลการใช้อุณหภูมิลมร้อนและปริมาณข้าวเปลือกของเครื่องอบแห้งแบบงวดหมุนเวียนต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์และการสิ้นเปลืองพลังงาน", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5. ณ มหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม. หน้า 369-375., 8 - 9 ธันวาคม 2008, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย