Search Result of "เทคโนโลยีการผลิตพืช"

About 30 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแลัเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.คฑาวุธ โสภาลุน, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัทเคมเทรด และบริษัทกรีนเวิลด์ ออร์คิด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:กระทรวงยุติธรรม

หัวเรื่อง:โครงการการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีแบบครบวงจรและการสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนและการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนแก่ผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวบนพื้นฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว ณัฐพร วรธงไชย

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการผลิตพืช สรีรวิทยาพืชไร่

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชเครื่องปรุงอาหารไทยเพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดโรคและการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์และการรวบรวมโปรโตพลาส

Img

ที่มา:The 2011 AAEA-NAREA Joint Annual Meeting

หัวเรื่อง:ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การมีธาตุอาหารเพิ่มจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเทคโนโลยีการผลิตพืช ต่อผลผลิตพืช ผลลัพธ์ด้านการตลาด และการกระจายสวัสดิการสังคมในเชิงเศรษฐศาสตร์

Img
Img
Img

Researcher

นาง กณิษฐา สังคะหะ

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การวินิจฉัยโรคพืช , การควบคุมโดยชีววิธี

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย นพพล เกตุประสาท

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การดูแลรักษาพืชพรรณ, การจำแนกและรวบรวมพันธุ์กรรมไม้หอม, การขยายพันธุ์ไม้หอม, การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับไม้หอมในรูปแบบต่างๆ

Resume

Img

Researcher

นาย อุดม แก้วสุวรรณ์

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การขยายพันธุ์พืช, การตกแต่งสวน

Resume

12