นวัตกรรมการผลิตฟ้าทะลายโจรทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยแสงเทียม