Search Result of "พืชอาหารสัตว์"

About 66 results
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยรูปแบบระบบการปลูกพืชเพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ

แหล่งทุน:บริษัท พงษ์เพชร คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เนเปียร์:หญ้าที่เป็นมากกว่าพืชอาหารสัตว์ (2015)

ผู้แต่ง:ImgDr.Naroon Waramit, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมและรูปแบบการผลิตนมในฟาร์มโคนมร่วมกับการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, Imgดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, Imgนางสาวอังคณา หาญบรรจง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายชาญวิทย์ วัชรพุกก์, ศาสตราจารย์, Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, Imgนายธเนศร ทิพยรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายนครไชย อันชื่น, Imgดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสุพจน์ สัจจาพิทักษ์, Imgดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, Imgนายนาม บัวทอง, Imgนางวรรณี ชิวปรีชา, Imgดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสิทธิชัย แก้วสุวรรณ์, Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, Imgนาง กรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์, Imgนาย โชคชัย ชัยมงคล, Imgนาย ญานินทร์ โอภาสพัฒนกิจ, Imgนาย ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ, Imgนาย เสาร์ ศิวิชัย

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบศักยภาพของดินที่ใช้ปลูกพืชอาหารสัตว์ในบริเวณแอ่งโคราช

ผู้เขียน:Imgนพดล ประยูรสุข

ประธานกรรมการ:Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรรมการร่วม:Imgนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:การปลูกพืชอาหารสัตว์หมุนเวียนพืชหลัก : ระบบการปลูกพืชเพื่อการเกษตรยั่งยืน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำเนิดและสมบัติของดินที่ใช้ปลูกพืชอาหารสัตว์ในภาคตะวันตกของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgวิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์

ประธานกรรมการ:Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรรมการร่วม:Imgนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตหัวเชื้อชนิดผงสำหรับการหมักพืชอาหารสัตว์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตหัวเชื้อชนิดผงสำหรับการหมักพืชอาหารสัตว์

Img

ที่มา:The cows

หัวเรื่อง:แทนนิน กับฤทธิ์ถ่ายพยาธิในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

Img

งานวิจัย

ความเป็นไปได้การผลิตเชื้อเพลิงเอธานอลจากหญ้าหมักอาหารสัตว์ในประเทศไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, Imgนายภัทร คมกมล, Imgผศ.ดร.ดรุณี ศรีชนะ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img

Researcher

ดร. สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พืชอาหารสัตว์เขตร้อน , สรีระวิทยาการผลิตพืชอาหารสัตว์, การจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาย ธีระพงศ์ โทนุสิน

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืช

Resume

1234